Bạn đang ở đây

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát huy vai trò tổ chức Đảng trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

28/03/2023 10:56:32

Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã chọn 5 chi, đảng bộ cơ sở thực hiện thí điểm chuyển đổi số; triển khai nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử” ở 100% tổ chức Đảng cơ sở...

Hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng bộ khối nghiêm túc triển khai thực hiện tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ cơ sở.

Hội nghị quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được Đảng bộ khối nghiêm túc triển khai thực hiện tới đội ngũ cán bộ chủ chốt các chi, đảng bộ cơ sở.

 

Nhằm phát huy vai trò đảng viên trong cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện chuyển đổi số (CĐS), từ năm 2022, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Yên Bái (ĐBK) đã lãnh đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện nghiêm túc các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ theo nội dung các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, trọng tâm là Quy định số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Theo đó, ĐBK đã chủ động thực hiện công tác CCHC, nhất là thủ tục hành chính theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh như: Kế hoạch số 206 của UBND tỉnh về tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 06 của Chủ tịch UBND tỉnh về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền theo Kế hoạch số 92 của UBND tỉnh về công tác CCHC năm 2022. 

Qua đó, chủ động rà soát điều chỉnh, bổ sung các quy chế, quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế. Triển khai đồng bộ công tác CĐS trong toàn ĐBK như: ban hành Kế hoạch số 115 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối (ĐUK) thực hiện CĐS giai đoạn 2022 - 2023 và lãnh đạo các chi, đảng bộ cơ sở tuyên truyền, triển khai thực hiện, góp phần hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết 51 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 15 của UBND tỉnh. 

Đặc biệt, Ban Chỉ đạo CĐS ĐUK và cơ sở đã chủ động tham mưu cho cấp ủy trong việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các nhiệm vụ CĐS, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy gắn với nhiệm vụ CĐS tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

Trong đó, 5 đơn vị được chọn thực hiện thí điểm CĐS là các đảng ủy: Sở Thông tin và Truyền Thông; Công ty Điện lực; Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái và Chi bộ cơ quan ĐUK đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện công tác CĐS đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. 

Kết quả, năm 2022 vừa qua, cả 78/78 chi, đảng bộ đăng ký và triển khai nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử”. ĐUK duy trì sử dụng phần mềm hệ thống quản lý họp min-Ecabinet trong các hội nghị của cấp ủy và cơ quan với tổng số 62 hội nghị. 

Đồng thời, thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị. Đặc biệt, ĐBK đã và đang tiếp tục đẩy mạnh việc gửi nhận văn bản qua mạng liên thông Lotus 8.5, SMS, mã QR, ký số điện tử, sử dụng thư điện tử công vụ…

Để công tác CCHC và CĐS tiếp tục được triển khai hiệu quả, chất lượng, Ban Thường vụ ĐUK đã và đang đổi mới phương thức lãnh đạo cấp ủy cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền và tham mưu cho tỉnh đẩy mạnh CCHC, nhất là thủ tục hành chính; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 115 của Ban Thường vụ ĐUK thực hiện CĐS trong ĐBK giai đoạn 2022 - 2023; triển khai đồng bộ, hiệu quả Kế hoạch số 139 của Ban Thường vụ ĐUK về triển khai sử dụng nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử” và Công văn số 750 về việc triển khai Đề án "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”, đảm bảo 100% chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện tốt việc sử dụng nền tảng "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ năm 2023.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan