Bạn đang ở đây

Triển khai Bộ pháp điển trên địa bàn tỉnh Yên Bái của Sở Tư pháp

26/03/2024 16:55:52

      Căn cứ Công văn số 421/STP-XDKTVB&TDTHPL ngày 18/3/2024 của Sở Tư pháp về việc triển khai Bộ pháp điển trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sử dụng Bộ pháp điển đến công chức, viên chức, người lao động, ngày 22/03/2024 Sở Công Thương đã ban hành văn bản số 619/SCT-VP về việc triển khai bộ pháp điển (http://phapdien.moj.gov.vn) đến công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở.

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan