Bạn đang ở đây

THÔNG BÁO V/v: Chấp nhận đăng ký lại hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung

   Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan;

Sau khi xem xét Hồ sơ đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung  ngày 12/04/2019 của Công ty TNHH Đại Lợi (Địa chỉ Số 264, đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái). Sở Công Thương Yên Bái thông báo như sau:

          - Nội dung Hợp đồng mẫu và điều kiện giao dịch chung của Công ty TNHH Đại Lợi đảm bảo phù hợp với Căn cứ Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17 tháng 11 năm 2010; Nghị định số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các văn bản pháp luật có liên quan và các văn bản khác liên quan đến công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

          - Sở Công Thương Yên Bái chấp nhận nội dung Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung của Công ty TNHH Đại Lợi đối với lĩnh vực cấp nước sinh hoạt.

 - Hợp đồng theo mẫu được công bố công khai và lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương tỉnh Yên Bái.

Sở Công Thương thông báo để Công ty TNHH Đại Lợi biết và triển khai thực hiện theo quy định.

(Có Hợp đồng mẫu/ điều kiện giao dịch chung đã có xác nhận của Sở Công Thương Yên Bái đính kèm)./.

    Nơi nhận:

   - Như trên;

   - Cổng TTĐT Sở Công Thương;

   - Lưu: VT, QLTM.

 

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

(Đã ký)

 

 

Phạm Trung Lân

Tin liên quan