Skip to main content

GT Văn bản pháp luật

1. Trình tự thực hiện:

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh (sau đây gọi tắt là cơ sở) đối...

Cấp lại Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm...

Ngày 08 tháng 02 năm 2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã Ban hành Quyết định số 181/QĐ-UBND về việc Ph...

Nghị địnhSố: 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 07năm 2012 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 39/2012/QH13 về Ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo...

Nghị địnhSố: 60/2012/NĐ-CP ngày 30 tháng 07năm 2012 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 39/2012/QH13 về Ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo...

Nghị định số: 52/2012/NĐ-CP ngày 14  tháng 6 năm 2012 của Chính Phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy.