Skip to main content

GT Văn bản pháp luật

Thực hiện Quyết định số 1284/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển Công nghiệp...

Ngày 18 tháng 12 năm 2013, Bộ Công thương ban hành Thông tư Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014

Thực hiện Công văn số: 329/VPUBND- CN ngày 20/9/2013 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc góp ý đối...