Bạn đang ở đây

Yên Bái: Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh

08/03/2023 13:47:39

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về theo dõi tình hình thi hành pháp luật (THTHPL) trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Mục đích của kế hoạch nhằm xem xét, đánh giá khách quan thực trạng thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái để kịp thời phát hiện những tồn tại, vướng mắc, bất cập và đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Nội dung của Kế hoạch, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về giá. Phạm vi theo dõi tình hình thi hành pháp về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo đảm an sinh xã hội, gồm lao động, việc làm tại các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh.

* Các hoạt động theo dõi theo dõi tình hình thi hành pháp luật gồm:

- Việc xây dựng danh mục các văn ban quy phạm pháp luật (QPPL) và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. Trong đó, rà soát, tổng hợp xây dựng danh mục các văn bản QPPL do HĐND, UBND các cấp ban hành và văn ban chỉ dạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện của các ngành, các cấp trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành;

- Về tổ chức thu thập, xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành. Nội dung hoạt động gồm tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước, thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử;

Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xử lý thông tin về THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 32/2020/NĐ-CP (nếu có).

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức kiểm tra THTHPL về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và về lao động, việc làm;

- Tổ chức điều tra, khảo sát THTHPL về quản lý, điều hành giá các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu và về lao động, việc làm.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái

Tin liên quan