Bạn đang ở đây

UBND tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh năm 2023

30/01/2023 08:30:54

Vừa qua, UBND tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) về phòng, chống tham nhũng (PCTN) trên địa bàn tỉnh năm 2023

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy – Trưởng Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh gợi ý thảo luận tại Hội nghị tổng kết công tác Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy – Trưởng Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh gợi ý thảo luận tại Hội nghị tổng kết công tác Ban chỉ đạo PCTN, tiêu cực tỉnh, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Theo đó, cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác TTPBGDPL về PCTN, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đến toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Qua đó, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tạo chuyển biến về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, khuyến khích tự tu dưỡng, rèn luyện, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa". 

Cùng với đó tuyên truyền tầm quan trọng của cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; định hướng, chỉ đạo, mục tiêu, quan điểm PCTN, lãng phí được nêu trong các văn bản của Trung ương Đảng, Chính phủ, của tỉnh; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Công ước của Liên hợp quốc về PCTN (UNCAC); Luật PCTN; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP; Nghị định 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Trong Kế hoạch cũng phân công nhiệm vụ cụ thể và thời gian thực hiện cho các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị liên quan với yêu cầu việc tuyên truyền pháp luật PCTN cần được tiến hành nghiêm túc, đồng bộ, bằng nhiều hình thức phù hợp từng đối tượng, từng thời điểm và tình hình cụ thể; bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước về PCTN; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN. 

Cùng với đó, công tác tuyên truyền phổ biến phải được triển khai bằng các hình thức đa dạng, linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với nội dung và từng đối tượng, địa bàn; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.  

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan