Bạn đang ở đây

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận số 437/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ

14/11/2023 16:11:57

SCT - Tiếp tục đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Thường xuyên rà soát, để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ đối với quy định, TTHC lĩnh vực ngành công thương không cần thiết làm phát sinh chi phí tuân thủ của người dân, doanh nghiệp. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp chủ động tham gia thực hiện và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Khuyến khích người dân, doanh nghiệp thực hiện thanh toán phí, lệ phí trực tuyến đối với các TTHC có phát sinh phí, lệ phí. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC; phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC đảm bảo thời gian theo quy định.

Một trong những nội dung quan trọng trong thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của Sở Công Thương. Ngày 13/11/2023 Văn phòng Sở Công Thương đã ban hành công văn số 2664/SCT-VP về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận số 437/TB-VPCP của Phó Thủ tướng Chính phủ.

(Chi tiết xem file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan