Bạn đang ở đây

Thông tin hoạt động

19/08/2023 - 15:03
SCT - Chiều ngày 17/8/2023, Sở Công Thương tổ chức chuyên đề về Công tác Cải cách hành chính, Cải...
17/08/2023 - 11:07
Tổ chức sơ kết, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành...
13/07/2023 - 14:55
SCT – Ngày 7/7/2023 Sở Công Thương xây dựng kế hoạch Số: 1547/KH-SCT về “Nâng cao chất lượng, hiệu...
28/06/2023 - 15:00
Để tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội nghị giữa nhiệm kỳ Ban Chấp hành Trung ương Đảng...
26/06/2023 - 16:10
Thực hiện Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 25/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Yên...
19/06/2023 - 17:03
SCT-Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 24/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển...
07/06/2023 - 10:38
SCT-Ngày 02/6/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục...
06/06/2023 - 16:04
SCT - Thực hiện Nghị định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều...
26/05/2023 - 07:57
Yên Bái sơ kết thí điểm thực hiện 6 thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
21/04/2023 - 13:58
Yên Bái nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến
19/04/2023 - 14:27
Thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX
17/04/2023 - 08:22
Tiết kiệm thời gian - rút ngắn khoảng cách