Bạn đang ở đây

Sơn Thịnh đẩy mạnh cải cách hành chính

17/02/2023 15:21:04

Thời gian qua, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn đã quan tâm kiểm tra kỷ cương hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi công vụ, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thị trấn Sơn Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công thị trấn Sơn Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Ông Đào Duy Lâm - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sơn Thịnh cho biết: "Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ quan trọng quyết định đến hiệu quả của việc điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ, xã đã xây dựng kế hoạch đảm bảo các nội dung CCHC Nhà nước sát với yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được xác định đó là tăng cường quản lý đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thu hút các nguồn lực đầu tư. Để triển khai thực hiện tốt công tác CCHC, UBND thị trấn đã kiện toàn Ban chỉ đạo, các tiểu ban triển khai thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên”. 

Theo đó, UBND thị trấn đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền lồng ghép CCHC Nhà nước với việc phổ biến, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước. 

Trong cải cách thể chế, UBND thị trấn thực hiện tốt các quy định về văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện theo yêu cầu CCHC. Bên cạnh đó, thực hiện việc rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thị trấn ban hành. 

Một trong những kết quả nổi bật nữa đó là công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” được thực hiện nghiêm túc theo quy định. UBND thị trấn đã triển khai việc thực hiện các TTHC trên địa bàn theo bộ TTHC đã được UBND tỉnh công bố đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Mặt khác, UBND thị trấn đã niêm yết quy định tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương tại Bộ phận Phục vụ hành chính công. 

Việc niêm yết công khai TTHC được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định, quy trình thủ tục được công khai, rút ngắn thời gian giải quyết, qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc giao dịch hành chính. 

Các thủ tục niêm yết tại bộ phận gồm lĩnh vực: quân sự; tài chính - kế toán; văn hóa, lao động thương binh và xã hội...; 45 TTHC hiện đưa vào giải quyết tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thị trấn. Vì vậy, UBND thị trấn đã thực hiện việc giải quyết các TTHC trên các lĩnh vực đảm bảo thời gian quy định về giải quyết TTHC. Năm qua, Bộ phận Phục vụ hành chính công thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 990 hồ sơ TTHC, tỷ lệ trước và đúng hạn đạt 100%, tỷ lệ đánh giá hài lòng đạt 100%. 

Tuy nhiên, việc thực hiện công tác CCHC trên địa bàn còn những hạn chế như: một số cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của việc thực hiện CCHC, kinh phí cho CCHC còn khó khăn, nhất là đầu tư vật chất, trang thiết bị làm việc còn thiếu... 

Bí thư Đảng ủy thị trấn Bùi Thị Doan khẳng định: "Thời gian tới, Sơn Thịnh tiếp tục tăng cường công tác CCHC nói chung, giải quyết TTHC nói riêng. Đồng thời rà soát TTHC theo hướng đơn giản và thuận tiện, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức và quan tâm thu thập ý kiến phản hồi của nhân dân. Nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận phục vụ hành chính công. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh những mặt hạn chế, thiếu sót, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân khi đến giao dịch giải quyết TTHC”.

Nguồn: Báo Yên Bái

Tin liên quan