Bạn đang ở đây

KẾ HOẠCH Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026

16/04/2021 08:11:33

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 20/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 ; Chỉ thị số 03/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 và Kế hoạch số 96/KH-HĐPB ngày 28/01/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026.

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau: Có file đính kèm

Nguồn: Văn phòng Sở

 

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan