Bạn đang ở đây

Hướng dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021

24/06/2021 09:58:59

Căn cứ Công văn số 568/STP-PBGDPL ngày 07/6/2021 của Sở Tư pháp về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021.

Sở Công Thương triển khai đến các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc một số nội dung sau:

1. Đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam đến các cán bộ, công chức, viên chức, lựa chọn nội dung pháp luật để thông tin, phổ biến phù hợp, trong đó tập trung phổ biến những vấn đề dư luận, xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, trọng tâm là các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng; cải cách hành chính; bảo vệ môi trường; đất đai; xử lý vi phạm hành chính…Kịp thời phản ánh lan tỏa các nhân tố tích cực, góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận trong toàn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; chú trọng phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành, các luật, nghị quyết được Quốc hội mới thông qua; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; các dự thảo chính sách, quy định của pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp.

2. Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; hoàn thiện pháp luật về đầu tư công, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực…

3. Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

4. Lồng ghép hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, tập huấn của các đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của Sở trong chuyên mục “Phổ biến, giáo dục pháp luật”.

5. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong năm, đặc biệt trong tháng 10,  tháng 11/2021cao điểm từ ngày 01/11 đến ngày 09/11/2021.

6. Giao Văn phòng Sở làm đầu mối triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị mình thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao trong hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam./.

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tin liên quan