Bạn đang ở đây

Kế hoạch thông tin, tuyên truyền 02 dịch vụ công liên thông

14/11/2023 15:37:29

Nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, người đứng đầu các phòng, đơn vị và công chức, viên chức trong việc tổ chức triển khai thực hiện 02 dịch vụ công liên thông: “Đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi” và “Đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí" (sau đây gọi tắt là 02 DVCLT) và tăng cường sự tham gia giám sát quá trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã theo hướng văn minh, hiện đại, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp. 

Tăng cường sự hiểu biết của công chức, viên chức người dân về 02 DVCLT; lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khuyến khích, tuyên truyền người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Sở Công Thương tỉnh Yên Bái ban hành kế hoạch số 2649/KH-SCT về " Thông tin tuyên truyền 02 dịch vụ công liên thông"...

(Chi tiết xem file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

 

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan