Bạn đang ở đây

Yên Bái: Công tác tư vấn phát triển công nghiệp 3 năm 2010- 2012

<p class="rtejustify" style="">
Chức năng nhiệm vụ của Trung t&acirc;m: X&acirc;y dựng v&agrave; tổ chức thực hiện hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c khuyến c&ocirc;ng; tư vấn lập dự &aacute;n quy hoạch ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp, tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp, quy hoạch khu, cụm c&ocirc;ng nghiệp, quy hoạch điện lực, quy hoạch thương mại của địa phương; tư vấn đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp, thương mại v&agrave; c&ocirc;ng tr&igrave;nh d&acirc;n dụng; tư vấn về khai th&aacute;c chế biến kho&aacute;ng sản; tư vấn lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ lập b&aacute;o c&aacute;o kinh tế kỹ thuật, hồ sơ lập dự to&aacute;n; tư vấn thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế; tư vấn gi&aacute;m s&aacute;t kỹ thật thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh; tư vấn lập hồ sơ dự &aacute;n x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; thương mại; tư vấn tiết kiệm năng lượng.</p>
<p class="rtejustify" style="">
Với kinh nghiệm hoạt động tr&ecirc;n mười bốn năm trong lĩnh vực tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp, Trung t&acirc;m c&oacute; đội ngũ c&aacute;n bộ kỹ thuật, kỹ sư năng động chuy&ecirc;n nghiệp, c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm v&agrave; nhiệt t&igrave;nh trong c&ocirc;ng việc đ&atilde; thực hiện tư vấn đầu tư x&acirc;y dựng cho nhiều dự &aacute;n, c&ocirc;ng tr&igrave;nh x&acirc;y dựng c&oacute; quy m&ocirc; lớn, kỹ thuật phức tạp được chủ đầu tư đ&aacute;nh gi&aacute; cao.</p>
<p class="rtejustify" style="">
Trong 3 năm trở lại đ&acirc;y do bối cảnh kh&oacute; khăn của cả nước n&oacute;i chung, tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i n&oacute;i ri&ecirc;ng v&agrave; việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 02 năm 2011 của Ch&iacute;nh phủ về những giải ph&aacute;p chủ yếu tập trung kiềm chế lạm ph&aacute;t, ỏn định kinh tế vĩ m&ocirc;, bảo đảm an sinh x&atilde; hội. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, hệ thống c&aacute;c Ng&acirc;n h&agrave;ng thực hiện ch&iacute;nh s&aacute;ch thắt chặt tiền tệ về nguồn vốn vay n&ecirc;n c&aacute;c dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh tr&ecirc;n địa b&agrave;n to&agrave;n tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i giảm dần về số lượng v&agrave; quy m&ocirc; so với những năm trước.</p>
<p class="rtejustify" style="">
Mặc d&ugrave; gặp nhiều kh&oacute; khăn nhưng với sự quan t&acirc;m v&agrave; chỉ đạo s&aacute;t sao của l&atilde;nh đạo Sở C&ocirc;ng thương, l&atilde;nh đạo Trung t&acirc;m n&ecirc;n c&ocirc;ng t&aacute;c tư vấn ph&aacute;t tri&ecirc;n c&ocirc;ng nghiệp, vẫn thực hiện ho&agrave;n th&agrave;nh v&agrave; vượt mức theo kế hoạch giao. Năm 2010 k&yacute; kết thực hiện 8 hợp đồng với tổng gi&aacute; trị 621,422 triệu đồng, năm 2011 k&yacute; kết thực hiện 28 hợp đồng với tổng gi&aacute; trị 2.282 triệu đồng, năm 2012 k&yacute; kết thực hiện 28 hợp đồng với tổng gi&aacute; trị 1.359 triệu đồng.</p>
<p class="rtejustify" style="">
C&aacute;c dự &aacute;n thực hiện trong 3 năm 2010, 2011, 2012 như: Gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng c&ocirc;ng tr&igrave;nh hệ thống điện chiếu s&aacute;ng trung t&acirc;m huyện Y&ecirc;n B&igrave;nh, hệ thống điện chiếu s&aacute;ng đường km5 - Trung t&acirc;m thị trấn Y&ecirc;n B&igrave;nh, hệ thống cấp điện cho c&aacute;c khu t&aacute;i định cư th&agrave;nh phố Y&ecirc;n B&aacute;i, huyến Trấn Y&ecirc;n, huyện Văn Y&ecirc;n, x&acirc;y dựng đường d&acirc;y trung thế, hạ thế thuộc c&aacute;c huyện Trấn Y&ecirc;n, Y&ecirc;n B&igrave;nh, Văn Y&ecirc;n, Văn Chấn, Trạm Tấu, M&ugrave; Cang Chải. Khảo s&aacute;t, lập hồ sơ thiết kễ kỹ thuật thi c&ocirc;ng c&aacute;c dự &aacute;n khai th&aacute;c mỏ: Mỏ Nặm Ngập - thị trấn Y&ecirc;n Thế - Lục Y&ecirc;n, mỏ Bản Ngh&egrave;&nbsp; - x&atilde; Y&ecirc;n Thắng - Lục Y&ecirc;n, khu vực mỏ An Ph&uacute; - Lục Y&ecirc;n, mỏ đ&aacute; M&ocirc;ng Sơn - huyện Y&ecirc;n B&igrave;nh, mỏ quặng sắt Bản T&aacute;t - x&atilde; Ch&acirc;u Quế Hạ - huyện Văn Y&ecirc;n, mỏ đ&aacute; th&ocirc;n Thắm - x&atilde; Thượng Bằng La &ndash; huyện Văn Chấn, mỏ đ&aacute; Nậm B&uacute;ng, Lăm Vai, Chiềng Pằn - huyện Văn Chấn. Khảo s&aacute;t, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng đường d&acirc;y v&agrave; trạm biến &aacute;p Cục thuế tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i, chi cục thuế huyện Lục Y&ecirc;n, chi cục thuế huyện Y&ecirc;n B&igrave;nh, hệ thống điện chiếu s&aacute;ng đường Nguyễn Th&aacute;i Học, hệ thống cấp điện phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thi c&ocirc;ng x&acirc;y dựng nh&agrave; mấy htuyr điện Khao Mang v&agrave; Khao Mang Thượng huyện M&ugrave; Cang Chải, x&acirc;y dựng hệ thống điện cho c&aacute;c b&ecirc;nh viện đa khoa huyện Y&ecirc;n B&igrave;nh, huyện Lục Y&ecirc;n, huyện Văn Y&ecirc;n, huyện M&ugrave; Cang Chải, thị x&atilde; Nghĩa Lộ. Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi c&ocirc;ng: Di chuyển đường d&acirc;y v&agrave; trạm biến &aacute;p đường từ Mường La, tỉnh Sơn La đến huyện M&ugrave; Cang Chải, tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i, di chuyển đường điện phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c giải ph&oacute;ng mặt bằng đoạn từ km0+778,32m - km10+256,41m đoạn nối từ Trung t&acirc;m km5 đến quốc lộ 32C. Thảm định h&ograve; sơ dự to&aacute;n x&acirc;y dựng nh&agrave; m&aacute;y sản xuất bột đ&aacute; hoa trắng si&ecirc;u mịn tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i..... Trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai thực hiện lu&ocirc;n theo đ&uacute;ng hợp đồng, đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh, quy phạm v&agrave; y&ecirc;u cầu kỹ thuật, r&uacute;t ngắn thời gian triển khai, giảm thiểu c&aacute;c chi ph&iacute; đầu tư, ph&ugrave; hợp với t&iacute;nh chất quy m&ocirc; của dự &aacute;n nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho c&aacute;c nh&agrave; đầu tư.</p>
<p class="rtejustify" style="">
Để c&oacute; được những kết quả đ&oacute;, Trung t&acirc;m khuyến c&ocirc;ng v&agrave; Tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp đ&atilde; hợp đồng với c&aacute;c chuy&ecirc;n gia, đầu tư mua sắm m&aacute;y m&oacute;c, phương tiện, trả lương hợp đồng v&agrave; c&aacute;c khoản chi kh&aacute;c để thực hiện nhiệm vụ tư vấn. Ngo&agrave;i ra, đơn vị c&ograve;n th&agrave;nh lập: Quỹ ph&aacute;t triển sự nghiệp - D&ugrave;ng để đầu tư, ph&aacute;t triển n&acirc;ng cao hoạt động sự nghiệp, bổ sung vốn đầu tư x&acirc;y dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, phương tiện l&agrave;m việc, trợ gi&uacute;p đ&agrave;o tạo, tập huấn nghiệp vụ n&acirc;ng cao năng lực c&ocirc;ng t&aacute;c cho c&aacute;n bộ, vi&ecirc;n chức đơn vị; Quỹ dự ph&ograve;ng ổn định thu nhập - Khi đơn vị gặp kh&oacute; khăn, thiếu thốn nguồn thu nhập, kh&ocirc;ng đủ chi trả lương. Đơn vị sử dụng nguồn quỹ n&agrave;y để chi trả đảm bảo thu nhập cho c&aacute;n bộ nh&acirc;n vi&ecirc;n; Quỹ khen thưởng - để thưởng định kỳ, đột xuất cho tập thể, c&aacute; nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i đơn vị theo hiệu quả c&ocirc;ng việc v&agrave; th&agrave;nh t&iacute;ch đ&oacute;ng g&oacute;p v&agrave;o hoạt động của đơn vị; Quỹ ph&uacute;c lợi - để x&acirc;y dựng, sửa chữa c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh ph&uacute;c lợi, chi cho c&aacute;c hoạt động ph&uacute;c lợi tập thể của người lao động trong đơn vị, hỗ trợ c&aacute;c hoạt động của c&ocirc;ng đo&agrave;n, đo&agrave;n thanh ni&ecirc;n, thăm quan, nghỉ m&aacute;t, đ&oacute;ng g&oacute;p ủng hộ c&aacute;c quỹ từ thiện, trợ cấp kh&oacute; khăn đột xuất cho c&aacute;n bộ, vi&ecirc;n chức của đơn vị......</p>
<p class="rtejustify" style="">
Để tăng cường c&ocirc;ng t&aacute;c tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp trong những năm tiếp theo, Trung t&acirc;m khuyến c&ocirc;ng v&agrave; tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp sẽ kh&ocirc;ng ngừng củng cố ph&aacute;t triển, n&acirc;ng cao hơn nữa về chất lượng trong mọi lĩnh vực hoạt động; Tiếp tục x&acirc;y dựng đội ngũ c&aacute;n bộ kỹ thuật, kỹ sư chuy&ecirc;n nghiệp hơn. G&oacute;p phần tạo đ&agrave; cho sự ph&aacute;t triển ng&agrave;nh c&ocirc;ng thương tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i./.</p>
<p class="rteright">
<strong>Nguồn: TT KC&amp;TVPTCCN</strong></p>