Skip to main content

GIỚI THIỆU BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PTCN YÊN BÁI

GIỚI THIỆU BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PTCN YÊN BÁI

 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Yên Bái

Địa chỉ: Tổ 36, Phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, T Yên Bái.

Điện thoại: 0293.852.227 - FAX: 0293.852.227

 

A. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN.

          Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Yên Bái được hoạt động theo Quyết định số 688/QĐ-UBND, ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh Yên Bái.

          I. Vị trí, chức năng.

          1. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Yên Bái là đơn vị sự nghiệp có thu, có chức năng phục vụ quản lý Nhà nước ngành Công Thương tại tỉnh Yên Bái, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động Khuyến công quy định tại Nghị định số: 134/NĐ-CP, ngày 09/6/2004 của Chính phủ và lĩnh vựctư vấn phát triển công nghiệp.

          2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật.

          3. Trung tâm chịu sự quản lý trực tiếp, toàn diện của Sở Công Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Công nghiệp địa phương thuộc Bộ Công Thương và sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

          II. Nhiệm vụ, quyền hạn.

          1. Giúp Giám đốc Sở Công Thương xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án và các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công trên địa bàn tỉnh, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc ban hành và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

          2. Ban hành các văn bản cá biệt, văn bản chuyên ngành thuộc thẩm quyền của Trung tâm.

          3. Trực tiếp thực hiện hoạt động khuyến công theo chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công được giao.

          4. Tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về phát triển công nghiệp nông thôn và hoạt động khuyến công tại địa phương.

          5. Xây dựng, lưu trữ và khai thác dữ liệu điện tử về công nghiệp nông thôn tại Trung tâm như: Quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm, cơ sở công nghiệp nông thôn và nhu cầu cần hỗ trợ, danh mục các dự án cần kêu gọi đầu tư, các dự án có hiệu quả cao cần phổ biến nhân rộng, nguồn nhiên liệu - thị trường, cơ hội kinh doanh liên kết hợp tác hoặc mua bán sản phẩm…

          6. Xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, trang wet và các hình thức thông tin đại chúng khác để phổ biến kiến thức, mô hình sản xuất kinh doanh tiêu biểu, thiết bị - công nghệ tiên tiến, thông tin thị trường và các thông tin khác cho cơ sở sản xuất kinh doanh công nghiệp thương mại tại địa phương.

          7. Thực hiện các hoạt động tư vấn khuyến công, bao gồm:

          a) Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác, dự án về xử lý ô nhiễm môi trường, sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

          b) Tư vấn về các lĩnh vực marketing quản lý tài chính - kế toán - sản xuất - nhân lực, thiết kế mẫu mã và chất lượng sản phẩm, bao bì đóng gói, tìm kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng và đào tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư, áp dụng phương pháp quản lý chất lượng, sản xuất kinh doanh như: ISO, GMF, HACCP và các thủ tục hành chính khác theo quy định của pháp luật, phù hợp quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh.

          c) Tổ chức các hoạt động tư vấn khuyến công tại Trung tâm, điểm tư vấn khuyến công ở các xã, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, các hội chợ triển lãm, tư vấn trực tiếp tại cơ sở, tư vấn qua mạng internet, điện thoại các phương tiện thông tin đại chúng khác.

          d) Tổ chức các đoàn nghiên cứu, khảo sát, hoạt động trong nước và ngoài nước về hoạt động khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.

          8. Được ký kết, thực hiện các hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật với các tổ chức, cá nhân nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên, trước pháp luật về các hợp đồng do Trung tâm ký kết, thực hiện.

          9. Vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia hoạt động khuyến công tự nguyện và hỗ trợ kinh phí cho chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công tại địa phương.

          10. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ khuyến công đối với hoạt động khuyến công cấp huyện và cấp xã trên địa bàn.

          11. Thực hiện các hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp bao gồm:

          a) Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khu - cụm - điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề nông thôn trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện lực, đô thị, cụm điểm dân cư trên địa bàn tỉnh.

          b) Tư vấn xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu - cụm - điểm công nghiệp, điện, khai thác và chế biên khoáng sản), thương mại, dân dụng và cụm dân cư nông thôn như: lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán, tổ chức đấu thầu, quản lý dự án, giám sát thi công.

          c) Tư vấn về khai thác, chế biến khoáng sản, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, sản xuất sạch hơn và vệ sinh công nghiệp, àn toàn thực phẩm.

          d) Tư vấn về kiểm tra an toàn, hiệu chỉnh các thiết bị khoan, máy nổ mìn trong hoạt động khoáng sản và thi công có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

          12. Thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư công nghiệp, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm.

          13. Thực hiện chế độ cung cấp thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm theo yêu cầu của Sở Công Thương, Cục công nghiệp địa phương thuộc bộ Công Thương và cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

          14. Phối hợp với các cơ quan, đề xuất khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong hoạt động hỗ trợ và khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (bao gồm cả việc công nhận làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương).

          15. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp, xúc tiến đầu tư.

          16. Quản lý các nguồn kinh phí, tài sản được giao và đội ngũ công chức, viên chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

          17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Sở Công Thương giao.

B. BỘ MÁY TỔ CHỨC:

          Tổng số cán bộ công chức, viên chức: 12 người

          I. Ban giám đốc: 02 người

          1. Giám đốc: Nguyễn Tiến Thịnh

          Điện thoại: 0293.857.268

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

          Chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trung tâm khuyến công (Theo Quyết định số: 688/QĐ-UBND, ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh Yên Bái).

          Phụ trách công tác Kế hoạch, tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, pháp chế, cải cách hành chính.

          Quyết định đến các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng các nguồn vốn, kinh phí và tài sản do Trung tâm quản lý.

          Trực tiếp chỉ đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp.

          Trực tiếp chỉ đạo Phòng Khuyến công.

          Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở Công Thương giao.

          2. Phó Giám đốc, kiêm trưởng phòng Tư vấn PTCN: Trần Tuấn Tứ

Điện thoại: 0293.893.828 - DĐ 0982.443.606.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

          Phụ trách công tác Tư vấn phát triển công nghiệp.

          Trực tiếp chỉ đạo Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp.

          Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm giao.

          Ký các hợp đồng, nghiệm thu thuê mướn lao động để thực hiện nhiệm vụ Tư vấn (khi cần thiết) từ nguồn kinh phí hoạt động tư vấn được hưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

II. Các phòng chức năng: 

          1. Phòng Hành chính - Tổng hợp.

          Điện thoại: 0293.852.227 - Fax: 0293.852.227

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Cúc

Phó phòng phụ trách

DĐ:0979.096.176

          * Nhiệm vụ:

          Đôn đốc, theo dõi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng theo kế hoạch tháng, quý, năm của Trung tâm.

          Tổng hợp báo cáo hoạt động của Trung tâm theo định kỳ tháng, quý, năm và các báo cáo đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ, công tác của lãnh đạo Trung tâm.

          Tiếp nhận, quản lý công văn, tài liệu đi, đến theo quy định về công tác văn thư - lưu trữ và quy định hiện hành.

          Tham mưu cho Giám đốc trong việc quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Trung tâm. Theo dõi, quản lý cán bộ, hồ sơ cán bộ; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác tài chính, lao động, tiền lương và các chế độ xã hội.

          Trình giám đốc quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng - kỷ luật, nâng ngạch, nâng lương, tuyển dụng, nghỉ hưu đối với cán bộ theo phân cấp của UBND tỉnh.

          Chủ trì xây dựng quy chế làm việc của Trung tâm, giám sát việc thực hiện quy chế, nghiên cứu, góp ý kiến vào dự thảo các văn bản có liên quan đến công tác tài chính - kế toán, công tác hành chính.

          Mua sắm, quản lý yài sản, thiết bị của Trung tâm , đảm bảo phương tiện, vật chất và các điều kiện càn thiết khác phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; phối hợp với công đoàn trong việc cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ.

          Thực hiện một số nhiệm vụ khác do giám đốc Trung tâm giao.

          2. Phòng Khuyến công:

          Điện thoại: 0293.852.227

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Đỗ Xuân Hương

Trưởng phòng

 

          * Nhiệm vụ:

          Chủ trì xây dựng, sửa đổi, bổ sung các quy chế, chính sách, văn bản quy phạm về hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến công địa phương khi được lãnh đạo Sở Công Thương phân công.

          Phối hợp với phòng Kinh tế/Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố trong việc tổ chức triển khai, xây dựng và thực hiện các đề án khuyến công địa phương, khuyến công quốc gia (KCĐP, KCQG) hàng năm.

          Xây dựng chương trình kế hoạch KCĐP, KCQG hàng năm, tổng hợp các đề án khuyến công để lãnh đạo Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

          Hướng dẫn, phối hợp với đơn vị thụ hưởng (KCĐP, KCQG) ký kết hợp đồng, tổ chức thực hiện các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; giám sát, theo dõi các đơn vị thụ hưởng trong quá trình triển khai thực hiện.

          Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kế quả hoạt động khuyến công (KCĐP, KCQG).

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công.

          3. Phòng Tư vấn phát triển Công nghiệp.

          Điện thoại: 0293.893.828

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

1

Vương Quang Hải

Phó phòng phụ trách

DĐ: 0913.251.508

       

          * Nhiệm vụ:

          Lập dự án đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp, năng lượng và các công trình khác (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng).

          Tư vấn lập dự án: Quy hoạch phát triển công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, khu, cụm điểm công nghiệp, ngành nghề và làng nghề nông thôn trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, điện lực, quy hoạch đô thị, cụm điểm dân cư.

          Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình công nghiệp (bao gồm cả khu, cụm điểm công nghiệp, điện khai thác và chế biến khoáng sản), thương mại, dân dụng và cụm dân cư nông thôn như: Lập dự án, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công - tổng dự toán, giám sát kỹ thuật thi công.

          Tư vấn khai thác chế biên khoáng sản, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, sản xuất sạch hơn và vệ sinh công nghiệp, an toàn thực phẩm.

          Được trực tiếp thuê khoán cho các cá nhân, tổ chức ngoài đơn vị để thực hiện công việc được giao đảm bảo đúng thời hạn, tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

          Quản lý và phân bổ kinh phí được phân theo quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện hoàn thành công việc được giao.

          Lập báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình, kết quả thực hiện hoạt động công tác tư vấn.

          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc phân công./.