Bạn đang ở đây

GIỚI THIỆU BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TƯ VẤN PTCN YÊN BÁI

<p>
&nbsp;</p>
<p>
<strong>A. VỊ TR&Iacute;, CHỨC NĂNG,NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN.</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trung t&acirc;m Khuyến c&ocirc;ng v&agrave; Tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp Y&ecirc;n B&aacute;i được hoạt động theo Quyết định số 688/QĐ-UBND, ng&agrave;y 19/5/2009 của UBND tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>I. Vị tr&iacute;, chức năng.</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Trung t&acirc;m Khuyến c&ocirc;ng v&agrave; Tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp Y&ecirc;n B&aacute;i l&agrave; đơn vị sự nghiệp c&oacute; thu, c&oacute; chức năng phục vụ quản l&yacute; Nh&agrave; nước ng&agrave;nh C&ocirc;ng Thương tại tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i, cung cấp c&aacute;c sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực hoạt động Khuyến c&ocirc;ng quy định tại Nghị định số: 134/NĐ-CP, ng&agrave;y 09/6/2004 của Ch&iacute;nh phủ v&agrave; lĩnh vựctư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Trung t&acirc;m c&oacute; tư c&aacute;ch ph&aacute;p nh&acirc;n, c&oacute; con dấu, được mở t&agrave;i khoản tại Kho bạc Nh&agrave; nước v&agrave; Ng&acirc;n h&agrave;ng thương mại theo quy định của ph&aacute;p luật.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Trung t&acirc;m chịu sự quản l&yacute; trực tiếp, to&agrave;n diện của Sở C&ocirc;ng Thương, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuy&ecirc;n m&ocirc;n, nghiệp vụ của Cục C&ocirc;ng nghiệp địa phương thuộc Bộ C&ocirc;ng Thương v&agrave; sự kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t của cơ quan Nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>II. Nhiệm vụ, quyền hạn.</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1. Gi&uacute;p Gi&aacute;m đốc Sở C&ocirc;ng Thương x&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh, kế hoạch, đề &aacute;n v&agrave; c&aacute;c văn bản quy phạm ph&aacute;p luật về khuyến c&ocirc;ng tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh, tr&igrave;nh cơ quan c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt hoặc ban h&agrave;nh v&agrave; tổ chức thực hiện sau khi được ph&ecirc; duyệt.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2. Ban h&agrave;nh c&aacute;c văn bản c&aacute; biệt, văn bản chuy&ecirc;n ng&agrave;nh thuộc thẩm quyền của Trung t&acirc;m.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3. Trực tiếp thực hiện hoạt động khuyến c&ocirc;ng theo chương tr&igrave;nh, kế hoạch, đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng được giao.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4. Tổ chức th&ocirc;ng tin tuy&ecirc;n truyền, phổ biến c&aacute;c ch&iacute;nh s&aacute;ch, văn bản quy phạm ph&aacute;p luật về ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave; hoạt động khuyến c&ocirc;ng tại địa phương.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5. X&acirc;y dựng, lưu trữ v&agrave; khai th&aacute;c dữ liệu điện tử về c&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n tại Trung t&acirc;m như: Quy hoạch ph&aacute;t triển ng&agrave;nh, sản phẩm, cơ sở c&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n v&agrave; nhu cầu cần hỗ trợ, danh mục c&aacute;c dự &aacute;n cần k&ecirc;u gọi đầu tư, c&aacute;c dự &aacute;n c&oacute; hiệu quả cao cần phổ biến nh&acirc;n rộng, nguồn nhi&ecirc;n liệu - thị trường, cơ hội kinh doanh li&ecirc;n kết hợp t&aacute;c hoặc mua b&aacute;n sản phẩm&hellip;</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6. X&acirc;y dựng c&aacute;c chương tr&igrave;nh truyền h&igrave;nh, truyền thanh, ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp, trang wet v&agrave; c&aacute;c h&igrave;nh thức th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng kh&aacute;c để phổ biến kiến thức, m&ocirc; h&igrave;nh sản xuất kinh doanh ti&ecirc;u biểu, thiết bị - c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến, th&ocirc;ng tin thị trường v&agrave; c&aacute;c th&ocirc;ng tin kh&aacute;c cho cơ sở sản xuất kinh doanh c&ocirc;ng nghiệp thương mại tại địa phương.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7. Thực hiện c&aacute;c hoạt động tư vấn khuyến c&ocirc;ng, bao gồm:</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Lập dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp, năng lượng v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c, dự &aacute;n về xử l&yacute; &ocirc; nhiễm m&ocirc;i trường, sản xuất sạch hơn v&agrave; sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) Tư vấn về c&aacute;c lĩnh vực marketing quản l&yacute; t&agrave;i ch&iacute;nh - kế to&aacute;n - sản xuất - nh&acirc;n lực, thiết kế mẫu m&atilde; v&agrave; chất lượng sản phẩm, bao b&igrave; đ&oacute;ng g&oacute;i, t&igrave;m kiếm mặt bằng sản xuất, tuyển dụng v&agrave; đ&agrave;o tạo lao động, huy động vốn, xin ưu đ&atilde;i đầu tư, &aacute;p dụng phương ph&aacute;p quản l&yacute; chất lượng, sản xuất kinh doanh như: ISO, GMF, HACCP v&agrave; c&aacute;c thủ tục h&agrave;nh ch&iacute;nh kh&aacute;c theo quy định của ph&aacute;p luật, ph&ugrave; hợp quy hoạch ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp của tỉnh.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) Tổ chức c&aacute;c hoạt động tư vấn khuyến c&ocirc;ng tại Trung t&acirc;m, điểm tư vấn khuyến c&ocirc;ng ở c&aacute;c x&atilde;, huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố trong tỉnh, c&aacute;c hội chợ triển l&atilde;m, tư vấn trực tiếp tại cơ sở, tư vấn qua mạng internet, điện thoại c&aacute;c phương tiện th&ocirc;ng tin đại ch&uacute;ng kh&aacute;c.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) Tổ chức c&aacute;c đo&agrave;n nghi&ecirc;n cứu, khảo s&aacute;t, hoạt động trong nước v&agrave; ngo&agrave;i nước về hoạt động khuyến kh&iacute;ch ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8. Được k&yacute; kết, thực hiện c&aacute;c hợp đồng ph&ugrave; hợp với quy định của ph&aacute;p luật với c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao v&agrave; chịu tr&aacute;ch nhiệm trước cơ quan quản l&yacute; cấp tr&ecirc;n, trước ph&aacute;p luật về c&aacute;c hợp đồng do Trung t&acirc;m k&yacute; kết, thực hiện.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9. Vận động c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n trong v&agrave; ngo&agrave;i nước tham gia hoạt động khuyến c&ocirc;ng tự nguyện v&agrave; hỗ trợ kinh ph&iacute; cho chương tr&igrave;nh, kế hoạch, đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng tại địa phương.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 10. Chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ khuyến c&ocirc;ng đối với hoạt động khuyến c&ocirc;ng cấp huyện v&agrave; cấp x&atilde; tr&ecirc;n địa b&agrave;n.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 11. Thực hiện c&aacute;c hoạt động tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp bao gồm:</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a) Tư vấn lập dự &aacute;n: Quy hoạch ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp - tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp, khu - cụm - điểm c&ocirc;ng nghiệp, ng&agrave;nh nghề v&agrave; l&agrave;ng nghề n&ocirc;ng th&ocirc;n trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp - tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp, điện lực, đ&ocirc; thị, cụm điểm d&acirc;n cư tr&ecirc;n địa b&agrave;n tỉnh.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b) Tư vấn x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp (bao gồm cả khu - cụm - điểm c&ocirc;ng nghiệp, điện, khai th&aacute;c v&agrave; chế bi&ecirc;n kho&aacute;ng sản), thương mại, d&acirc;n dụng v&agrave; cụm d&acirc;n cư n&ocirc;ng th&ocirc;n như: lập dự &aacute;n, b&aacute;o c&aacute;o kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi c&ocirc;ng - tổng dự to&aacute;n, tổ chức đấu thầu, quản l&yacute; dự &aacute;n, gi&aacute;m s&aacute;t thi c&ocirc;ng.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; c) Tư vấn về khai th&aacute;c, chế biến kho&aacute;ng sản, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, sản xuất sạch hơn v&agrave; vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp, &agrave;n to&agrave;n thực phẩm.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; d) Tư vấn về kiểm tra an to&agrave;n, hiệu chỉnh c&aacute;c thiết bị khoan, m&aacute;y nổ m&igrave;n trong hoạt động kho&aacute;ng sản v&agrave; thi c&ocirc;ng c&oacute; sử dụng vật liệu nổ c&ocirc;ng nghiệp.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12. Thực hiện c&aacute;c hoạt động x&uacute;c tiến đầu tư c&ocirc;ng nghiệp, x&acirc;y dựng v&agrave; quảng b&aacute; thương hiệu sản phẩm.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13. Thực hiện chế độ cung cấp th&ocirc;ng tin, b&aacute;o c&aacute;o định kỳ, đột xuất về t&igrave;nh h&igrave;nh, kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trung t&acirc;m theo y&ecirc;u cầu của Sở C&ocirc;ng Thương, Cục c&ocirc;ng nghiệp địa phương thuộc bộ C&ocirc;ng Thương v&agrave; cơ quan nh&agrave; nước c&oacute; thẩm quyền.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14. Phối hợp với c&aacute;c cơ quan, đề xuất khen thưởng cho c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; th&agrave;nh t&iacute;ch trong hoạt động hỗ trợ v&agrave; khuyến kh&iacute;ch ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp n&ocirc;ng th&ocirc;n (bao gồm cả việc c&ocirc;ng nhận l&agrave;ng nghề c&ocirc;ng nghiệp - tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp, nghệ nh&acirc;n, thợ giỏi, người c&oacute; c&ocirc;ng đưa nghề về địa phương).</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 15. Thực hiện hợp t&aacute;c quốc tế trong lĩnh vực khuyến c&ocirc;ng, tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp, x&uacute;c tiến đầu tư.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 16. Quản l&yacute; c&aacute;c nguồn kinh ph&iacute;, t&agrave;i sản được giao v&agrave; đội ngũ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức của Trung t&acirc;m theo quy định của ph&aacute;p luật.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 17. Thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ kh&aacute;c do gi&aacute;m đốc Sở C&ocirc;ng Thương giao.</p>
<p>
<strong>B. BỘ M&Aacute;Y TỔ CHỨC:</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tổng số c&aacute;n bộ c&ocirc;ng chức, vi&ecirc;n chức: 12 người</p>
<p>
<strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I. Ban gi&aacute;m đốc: 02 người</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>1. Gi&aacute;m đốc: Nguyễn Tiến Thịnh</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại: 0293.857.268</p>
<p>
- Nhiệm vụ, quyền hạn:</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chịu tr&aacute;ch nhiệm l&atilde;nh đạo v&agrave; quản l&yacute; to&agrave;n diện c&aacute;c mặt c&ocirc;ng t&aacute;c của Trung t&acirc;m khuyến c&ocirc;ng (Theo Quyết định số: 688/QĐ-UBND, ng&agrave;y 19/5/2009 của UBND tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i).</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c Kế hoạch, tổ chức c&aacute;n bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, ph&aacute;p chế, cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quyết định đến c&aacute;c vấn đề c&oacute; li&ecirc;n quan đến việc sử dụng c&aacute;c nguồn vốn, kinh ph&iacute; v&agrave; t&agrave;i sản do Trung t&acirc;m quản l&yacute;.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trực tiếp chỉ đạo Ph&ograve;ng H&agrave;nh ch&iacute;nh - Tổng hợp.</p>
<p>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Trực tiếp chỉ đạo Ph&ograve;ng Khuyến c&ocirc;ng.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đảm nhận một số nhiệm vụ kh&aacute;c theo sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của L&atilde;nh đạo Sở C&ocirc;ng Thương giao.</p>
<p>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2<strong style="line-height: 1.5;">. Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc, ki&ecirc;m trưởng ph&ograve;ng Tư vấn PTCN: Trần Tuấn Tứ</strong></p>
<p>
Điện thoại: 0293.893.828 - DĐ 0982.443.606.</p>
<p>
- Nhiệm vụ, quyền hạn:</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c Tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trực tiếp chỉ đạo Ph&ograve;ng Tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đảm nhận một số nhiệm vụ kh&aacute;c theo sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m giao.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&yacute; c&aacute;c hợp đồng, nghiệm thu thu&ecirc; mướn lao động để thực hiện nhiệm vụ Tư vấn (khi cần thiết) từ nguồn kinh ph&iacute; hoạt động tư vấn được hưởng theo Quy chế chi ti&ecirc;u nội bộ của cơ quan.</p>
<p>
<strong>II. C&aacute;c ph&ograve;ng chức năng:&nbsp;</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>1. Ph&ograve;ng H&agrave;nh ch&iacute;nh - Tổng hợp.</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại: 0293.852.227 - Fax: 0293.852.227</p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 632px; " width="633">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 49px; ">
<p align="center">
<strong>STT</strong></p>
</td>
<td style="width: 237px; ">
<p align="center">
<strong>Họ t&ecirc;n</strong></p>
</td>
<td style="width: 177px; ">
<p align="center">
<strong>Chức vụ</strong></p>
</td>
<td style="width: 168px; ">
<p align="center">
<strong>Điện thoại</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49px; ">
<p align="center">
1</p>
</td>
<td style="width: 237px; ">
<p>
Nguyễn Thị C&uacute;c</p>
</td>
<td style="width: 177px; ">
<p align="center">
Ph&oacute; ph&ograve;ng phụ tr&aacute;ch</p>
</td>
<td style="width: 168px; ">
<p align="center">
DĐ:0979.096.176</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>* Nhiệm vụ:</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đ&ocirc;n đốc, theo d&otilde;i thực hiện nhiệm vụ chuy&ecirc;n m&ocirc;n của c&aacute;c ph&ograve;ng theo kế hoạch th&aacute;ng, qu&yacute;, năm của Trung t&acirc;m.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tổng hợp b&aacute;o c&aacute;o hoạt động của Trung t&acirc;m theo định kỳ th&aacute;ng, qu&yacute;, năm v&agrave; c&aacute;c b&aacute;o c&aacute;o đột xuất theo y&ecirc;u cầu nhiệm vụ, c&ocirc;ng t&aacute;c của l&atilde;nh đạo Trung t&acirc;m.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tiếp nhận, quản l&yacute; c&ocirc;ng văn, t&agrave;i liệu đi, đến theo quy định về c&ocirc;ng t&aacute;c văn thư - lưu trữ v&agrave; quy định hiện h&agrave;nh.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tham mưu cho Gi&aacute;m đốc trong việc quy hoạch c&aacute;n bộ, kế hoạch đ&agrave;o tạo, bồi dưỡng c&aacute;n bộ của Trung t&acirc;m. Theo d&otilde;i, quản l&yacute; c&aacute;n bộ, hồ sơ c&aacute;n bộ; thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c t&agrave;i ch&iacute;nh, lao động, tiền lương v&agrave; c&aacute;c chế độ x&atilde; hội.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&igrave;nh gi&aacute;m đốc quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, lu&acirc;n chuyển, miễn nhiệm, khen thưởng - kỷ luật, n&acirc;ng ngạch, n&acirc;ng lương, tuyển dụng, nghỉ hưu đối với c&aacute;n bộ theo ph&acirc;n cấp của UBND tỉnh.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chủ tr&igrave; x&acirc;y dựng quy chế l&agrave;m việc của Trung t&acirc;m, gi&aacute;m s&aacute;t việc thực hiện quy chế, nghi&ecirc;n cứu, g&oacute;p &yacute; kiến v&agrave;o dự thảo c&aacute;c văn bản c&oacute; li&ecirc;n quan đến c&ocirc;ng t&aacute;c t&agrave;i ch&iacute;nh - kế to&aacute;n, c&ocirc;ng t&aacute;c h&agrave;nh ch&iacute;nh.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mua sắm, quản l&yacute; y&agrave;i sản, thiết bị của Trung t&acirc;m , đảm bảo phương tiện, vật chất v&agrave; c&aacute;c điều kiện c&agrave;n thiết kh&aacute;c phục vụ cho hoạt động của Trung t&acirc;m; phối hợp với c&ocirc;ng đo&agrave;n trong việc cải thiện đời sống vật chất v&agrave; tinh thần cho c&aacute;n bộ.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện một số nhiệm vụ kh&aacute;c do gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m giao.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>2. Ph&ograve;ng Khuyến c&ocirc;ng:</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại: 0293.852.227</p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 632px; " width="633">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 47px; ">
<p align="center">
<strong>STT</strong></p>
</td>
<td style="width: 239px; ">
<p align="center">
<strong>Họ t&ecirc;n</strong></p>
</td>
<td style="width: 177px; ">
<p align="center">
<strong>Chức vụ</strong></p>
</td>
<td style="width: 168px; ">
<p align="center">
<strong>Điện thoại</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 47px; ">
<p align="center">
1</p>
</td>
<td style="width: 239px; ">
<p>
Đỗ Xu&acirc;n Hương</p>
</td>
<td style="width: 177px; ">
<p align="center">
Trưởng ph&ograve;ng</p>
</td>
<td style="width: 168px; ">
<p align="center">
&nbsp;</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>* Nhiệm vụ:</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chủ tr&igrave; x&acirc;y dựng, sửa đổi, bổ sung c&aacute;c quy chế, ch&iacute;nh s&aacute;ch, văn bản quy phạm về hướng dẫn thực hiện hoạt động khuyến c&ocirc;ng địa phương khi được l&atilde;nh đạo Sở C&ocirc;ng Thương ph&acirc;n c&ocirc;ng.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phối hợp với ph&ograve;ng Kinh tế/Kinh tế v&agrave; Hạ tầng c&aacute;c huyện, thị x&atilde;, th&agrave;nh phố trong việc tổ chức triển khai, x&acirc;y dựng v&agrave; thực hiện c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng địa phương, khuyến c&ocirc;ng quốc gia (KCĐP, KCQG) h&agrave;ng năm.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; X&acirc;y dựng chương tr&igrave;nh kế hoạch KCĐP, KCQG h&agrave;ng năm, tổng hợp c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng để l&atilde;nh đạo Trung t&acirc;m tr&igrave;nh cấp c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Hướng dẫn, phối hợp với đơn vị thụ hưởng (KCĐP, KCQG) k&yacute; kết hợp đồng, tổ chức thực hiện c&aacute;c đề &aacute;n đ&atilde; được cấp c&oacute; thẩm quyền ph&ecirc; duyệt; gi&aacute;m s&aacute;t, theo d&otilde;i c&aacute;c đơn vị thụ hưởng trong qu&aacute; tr&igrave;nh triển khai thực hiện.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lập b&aacute;o c&aacute;o định kỳ, đột xuất về t&igrave;nh h&igrave;nh, kế quả hoạt động khuyến c&ocirc;ng (KCĐP, KCQG).</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ kh&aacute;c do Gi&aacute;m đốc ph&acirc;n c&ocirc;ng.</p>
<p>
&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<strong>3. Ph&ograve;ng Tư vấn ph&aacute;t triển C&ocirc;ng nghiệp.</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Điện thoại: 0293.893.828</p>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width: 632px; " width="633">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 47px; ">
<p align="center">
<strong>STT</strong></p>
</td>
<td style="width: 239px; ">
<p align="center">
<strong>Họ t&ecirc;n</strong></p>
</td>
<td style="width: 177px; ">
<p align="center">
<strong>Chức vụ</strong></p>
</td>
<td style="width: 168px; ">
<p align="center">
<strong>Điện thoại</strong></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 47px; ">
<p align="center">
1</p>
</td>
<td style="width: 239px; ">
<p>
Vương Quang Hải</p>
</td>
<td style="width: 177px; ">
<p align="center">
Ph&oacute; ph&ograve;ng phụ tr&aacute;ch</p>
</td>
<td style="width: 168px; ">
<p align="center">
DĐ: 0913.251.508</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 47px; ">
&nbsp;</td>
<td style="width: 239px; ">
&nbsp;</td>
<td style="width: 177px; ">
&nbsp;</td>
<td style="width: 168px; ">
&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong>* Nhiệm vụ:</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lập dự &aacute;n đầu tư x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp, năng lượng v&agrave; c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh kh&aacute;c (bao gồm đầu tư mới, đầu tư mở rộng).</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tư vấn lập dự &aacute;n: Quy hoạch ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp - Tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp, khu, cụm điểm c&ocirc;ng nghiệp, ng&agrave;nh nghề v&agrave; l&agrave;ng nghề n&ocirc;ng th&ocirc;n trong lĩnh vực c&ocirc;ng nghiệp - tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp, điện lực, quy hoạch đ&ocirc; thị, cụm điểm d&acirc;n cư.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tư vấn đầu tư x&acirc;y dựng c&aacute;c c&ocirc;ng tr&igrave;nh c&ocirc;ng nghiệp (bao gồm cả khu, cụm điểm c&ocirc;ng nghiệp, điện khai th&aacute;c v&agrave; chế biến kho&aacute;ng sản), thương mại, d&acirc;n dụng v&agrave; cụm d&acirc;n cư n&ocirc;ng th&ocirc;n như: Lập dự &aacute;n, lập b&aacute;o c&aacute;o kinh tế - kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi c&ocirc;ng - tổng dự to&aacute;n, gi&aacute;m s&aacute;t kỹ thuật thi c&ocirc;ng.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tư vấn khai th&aacute;c chế bi&ecirc;n kho&aacute;ng sản, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, sản xuất sạch hơn v&agrave; vệ sinh c&ocirc;ng nghiệp, an to&agrave;n thực phẩm.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Được trực tiếp thu&ecirc; kho&aacute;n cho c&aacute;c c&aacute; nh&acirc;n, tổ chức ngo&agrave;i đơn vị để thực hiện c&ocirc;ng việc được giao đảm bảo đ&uacute;ng thời hạn, tiến độ, chất lượng v&agrave; hiệu quả.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quản l&yacute; v&agrave; ph&acirc;n bổ kinh ph&iacute; được ph&acirc;n theo quy chế chi ti&ecirc;u nội bộ để thực hiện ho&agrave;n th&agrave;nh c&ocirc;ng việc được giao.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Lập b&aacute;o c&aacute;o định kỳ, đột xuất về t&igrave;nh h&igrave;nh, kết quả thực hiện hoạt động c&ocirc;ng t&aacute;c tư vấn.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thực hiện c&aacute;c nhiệm vụ kh&aacute;c do Gi&aacute;m đốc ph&acirc;n c&ocirc;ng./.</p>