Bạn đang ở đây

Đề án khuyến công quốc gia phải đảm bảo sự phù hợp với chủ trương, chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

<p align="justify" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: Arial; color: rgb(59, 59, 59); line-height: normal; text-align: justify;">
Theo đ&oacute;, việc lập đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng quốc gia phải đảm bảo sự ph&ugrave; hợp với chủ trương, ch&iacute;nh s&aacute;ch ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp, tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp của Đảng, Nh&agrave; nước; chiến lược, quy hoạch ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp, tiểu thủ c&ocirc;ng nghiệp v&agrave; ng&agrave;nh nghề tr&ecirc;n phạm vi quốc gia, v&ugrave;ng, từng địa phương; ph&ugrave; hợp với c&aacute;c nội dung hoạt động khuyến c&ocirc;ng quy định tại Điều 4; danh mục, ng&agrave;nh nghề được hưởng ch&iacute;nh s&aacute;ch khuyến c&ocirc;ng quy định tại Điều 5 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP; nguy&ecirc;n tắc sử dụng kinh ph&iacute; khuyến c&ocirc;ng theo quy định của li&ecirc;n Bộ T&agrave;i ch&iacute;nh - Bộ C&ocirc;ng Thương.</p>
<p align="justify" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: Arial; color: rgb(59, 59, 59); line-height: normal; text-align: justify;">
Kế hoạch khuyến c&ocirc;ng quốc gia được lập tr&ecirc;n cơ sở b&aacute;o c&aacute;o đăng k&yacute; của c&aacute;c địa phương, đơn vị. B&aacute;o c&aacute;o đăng k&yacute; c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng quốc gia gửi Cục C&ocirc;ng nghiệp địa phương, bao gồm kết quả thực hiện c&ocirc;ng t&aacute;c khuyến c&ocirc;ng năm trước; Đ&aacute;nh gi&aacute; t&igrave;nh h&igrave;nh thực hiện kế hoạch khuyến c&ocirc;ng của năm hiện tại; Mục ti&ecirc;u v&agrave; định hướng c&ocirc;ng t&aacute;c khuyến c&ocirc;ng của năm sau; biểu tổng hợp c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng quốc gia k&egrave;m theo hồ sơ c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng quốc gia.</p>
<p align="justify" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: Arial; color: rgb(59, 59, 59); line-height: normal; text-align: justify;">
B&ecirc;n cạnh tr&aacute;ch nhiệm của Cục C&ocirc;ng nghiệp địa phương l&agrave; đơn vị được Bộ C&ocirc;ng Thương giao nhiệm vụ chủ tr&igrave;, Sở C&ocirc;ng Thương c&aacute;c địa phương c&oacute; tr&aacute;ch nhiệm hướng dẫn c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n x&acirc;y dựng kế hoạch v&agrave; thực hiện c&aacute;c đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng quốc gia tại địa phương khi được ph&ecirc; duyệt. Chịu tr&aacute;ch nhiệm tổ chức nghiệm thu cơ sở v&agrave; kiểm tra, gi&aacute;m s&aacute;t việc sử dụng kinh ph&iacute; khuyến c&ocirc;ng quốc gia thực hiện tr&ecirc;n địa b&agrave;n đảm bảo đ&uacute;ng đối tượng, đ&uacute;ng mục đ&iacute;ch v&agrave; đ&uacute;ng c&aacute;c quy định hiện h&agrave;nh.</p>
<p align="justify" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: Arial; color: rgb(59, 59, 59); line-height: normal; text-align: justify;">
Ngo&agrave;i ra, Th&ocirc;ng tư số 36/2013/TT-BCT cũng quy định cụ thể một số nhiệm vụ đối với c&aacute;c Trung t&acirc;m khuyến c&ocirc;ng quốc gia ở c&aacute;c v&ugrave;ng v&agrave; c&aacute;c tổ chức, c&aacute; nh&acirc;n c&oacute; li&ecirc;n quan.</p>
<p align="justify" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: Arial; color: rgb(59, 59, 59); line-height: normal; text-align: justify;">
Th&ocirc;ng tư n&agrave;y c&oacute; hiệu lực thi h&agrave;nh kể từ ng&agrave;y 10 th&aacute;ng 02 năm 2014 v&agrave; thay thế c&aacute;c quyết định: Quyết định số 08/2008/QĐ-BCT ng&agrave;y 12 th&aacute;ng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương về việc ban h&agrave;nh quy chế x&acirc;y dựng, tổ chức thực hiện v&agrave; quản l&yacute; chương tr&igrave;nh, kế hoạch v&agrave; đề &aacute;n khuyến c&ocirc;ng quốc gia; Quyết định số 17/2008/QĐ-BCT ng&agrave;y 07 th&aacute;ng 7 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương về việc ban h&agrave;nh quy định về việc bi&ecirc;n soạn t&agrave;i liệu đ&agrave;o tạo thực hiện bằng kinh ph&iacute; khuyến c&ocirc;ng; Quyết định số 5918/QĐ-BCT ng&agrave;y 24 th&aacute;ng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ C&ocirc;ng Thương về việc ban h&agrave;nh quy chế tạm ứng, thanh l&yacute; hợp đồng, quyết to&aacute;n kinh ph&iacute; khuyến c&ocirc;ng quốc gia v&agrave; chứng từ chi đối với một số hoạt động trong Chương tr&igrave;nh khuyến c&ocirc;ng.</p>
<p align="justify" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: Arial; color: rgb(59, 59, 59); line-height: normal; text-align: justify;">
Chi tiết Th&ocirc;ng tư, xem&nbsp;<a href="http://www.moit.gov.vn/vn/Pages/VanBanDieuHanh.aspx?TypeVB=1&amp;vID=13905" style="color: rgb(76, 144, 213);"><u style="margin: 0px; padding: 0px;"><em><strong style="margin: 0px; padding: 0px;">tại đ&acirc;y</strong></em></u></a>.</p>
<p align="justify" style="margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: Arial; color: rgb(59, 59, 59); line-height: normal; text-align: justify;">
Theo Bộ C&ocirc;ng thương</p>