Skip to main content

BỘ MÁY TỔ CHỨC

BỘ MÁY TỔ CHỨC

Tổng số cán bộ công chức, viên chức: 18 người

I. Ban giám đốc: 02 người

1. Giám đốc: Nguyễn Tiến Thịnh

Điện thoại : 02163.867.878 - DĐ: 0989.298.640

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

          Chịu trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn diện các mặt công tác của Trung tâm khuyến công (Theo Quyết định số: 688/QĐ-UBND, ngày 19/5/2009 của UBND tỉnh Yên Bái).

          Phụ trách công tác Kế hoạch, tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, pháp chế, cải cách hành chính.

          Quyết định đến các vấn đề có liên quan đến việc sử dụng các nguồn vốn, kinh phí và tài sản do Trung tâm quản lý.

 Phụ trách công tác Khuyến công, thông tin, tuyên truyền.

          Trực tiếp chỉ đạo Phòng Khuyến công.

          Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm giao.

          Trực tiếp chỉ đạo Phòng Hành chính - Tổng hợp.

          Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo Sở Công Thương giao.

         2. Phó Giám đốc: Trần Tuấn Tứ

Điện thoại: 02163.893.828 - DĐ 0982.443.606.

- Nhiệm vụ, quyền hạn:

          Phụ trách công tác Tư vấn phát triển công nghiệp.

          Trực tiếp chỉ đạo Phòng Tư vấn phát triển công nghiệp.

          Đảm nhận một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc Trung tâm giao.

          Ký các hợp đồng, nghiệm thu thuê mướn lao động để thực hiện nhiệm vụ Tư vấn (khi cần thiết) từ nguồn kinh phí hoạt động tư vấn được hưởng theo Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.