Bạn đang ở đây

BỘ MÁY TỔ CHỨC

<p>
<strong>I. Ban gi&aacute;m đốc: 02 người</strong></p>
<p>
<strong>1.&nbsp;</strong><span style="font-weight: 700; line-height: 1.5;">Gi&aacute;m đốc: Nguyễn Tiến Thịnh</span></p>
<p>
Điện thoại : 02163.867.878 - DĐ: 0989.298.640</p>
<p>
<strong style="line-height: 1.5;">- Nhiệm vụ, quyền hạn:</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chịu tr&aacute;ch nhiệm l&atilde;nh đạo v&agrave; quản l&yacute; to&agrave;n diện c&aacute;c mặt c&ocirc;ng t&aacute;c của Trung t&acirc;m khuyến c&ocirc;ng (Theo Quyết định số: 688/QĐ-UBND, ng&agrave;y 19/5/2009 của UBND tỉnh Y&ecirc;n B&aacute;i).</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c Kế hoạch, tổ chức c&aacute;n bộ, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thanh tra, ph&aacute;p chế, cải c&aacute;ch h&agrave;nh ch&iacute;nh.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Quyết định đến c&aacute;c vấn đề c&oacute; li&ecirc;n quan đến việc sử dụng c&aacute;c nguồn vốn, kinh ph&iacute; v&agrave; t&agrave;i sản do Trung t&acirc;m quản l&yacute;.</p>
<p>
&nbsp;Phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c Khuyến c&ocirc;ng, th&ocirc;ng tin, tuy&ecirc;n truyền.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trực tiếp chỉ đạo Ph&ograve;ng Khuyến c&ocirc;ng.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đảm nhận một số nhiệm vụ kh&aacute;c theo sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m giao.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trực tiếp chỉ đạo Ph&ograve;ng H&agrave;nh ch&iacute;nh - Tổng hợp.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đảm nhận một số nhiệm vụ kh&aacute;c theo sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của L&atilde;nh đạo Sở C&ocirc;ng Thương giao.</p>
<p>
<span style="line-height: 1.5;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><strong style="line-height: 1.5;">2. Ph&oacute; Gi&aacute;m đốc: Trần Tuấn Tứ</strong></p>
<p>
Điện thoại: 02163.893.828 - DĐ 0982.443.606.</p>
<p>
<strong>- Nhiệm vụ, quyền hạn:</strong></p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Phụ tr&aacute;ch c&ocirc;ng t&aacute;c Tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Trực tiếp chỉ đạo Ph&ograve;ng Tư vấn ph&aacute;t triển c&ocirc;ng nghiệp.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đảm nhận một số nhiệm vụ kh&aacute;c theo sự ph&acirc;n c&ocirc;ng của Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m giao.</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; K&yacute; c&aacute;c hợp đồng, nghiệm thu thu&ecirc; mướn lao động để thực hiện nhiệm vụ Tư vấn (khi cần thiết) từ nguồn kinh ph&iacute; hoạt động tư vấn được hưởng theo Quy chế chi ti&ecirc;u nội bộ của cơ quan.</p>