Skip to main content

Quy hoạch phát triển Thương mại Tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch phát triển Thương mại Tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quyết định số 1816/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Thương mại Tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Quy hoạch phát triển Thương mại Tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

( Có File.dpf -Bản quy hoạch kèm theo)

File download