Bạn đang ở đây

Nghĩa Lộ: Giá trị thu nhập trên 1 ha đất lúa 135 triệu đồng/ha/năm

 
Nông dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ sản xuất lúa hàng hóa mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Có được kết quả này là do, năm 2017 thị xã đã triển khai thực hiện tốt Đề án "Nâng cao chất lượng, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp” năm 2017; duy trì diện tích cấy 2 vụ lúa trên 1.500 ha; trong đó, sản xuất lúa hàng hóa trên 1.000 ha, đưa năng suất lúa bình quân đạt 58,22 tạ/ha/vụ; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 10.000 tấn; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện kế hoạch chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác để nâng cao giá trị thu nhập.
Năm 2018, thị xã phấn đấu giá trị thu nhập trên 1 ha đất ruộng đạt 135,5 triệu đồng. Để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ trước mắt là chỉ đạo bà con tích cực thu hoạch cây mầu vụ đông 2017, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ chiêm xuân 2018 theo khung lịch, cơ cấu giống; đồng thời, thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; duy trì ổn định vùng sản xuất lúa hàng hóa đạt từ 500 ha trở lên/1 vụ; tiếp tục triển khai các mô hình sản xuất lúa gắn với bao tiêu sản phẩm tại các xã, phường; nghiên cứu các mô hình cây, con giống có giá trị kinh tế cao, gắn với thế mạnh của thị xã; liên kết liên doanh với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh sản phẩm an toàn để bao tiêu sản phẩm cho người dân…
 

 

Tin liên quan