Bạn đang ở đây

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CHI CỤC QLTT

 

Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

I

Lãnh đạo

 

 

1

Phan Bá Hùng

Chi cục trưởng

0913.005.537

2

Nguyễn Liên Hiệp

Phó Chi cục trưởng

 

3

Trần Hùng Tuấn

Phó Chi cục trưởng

0988.737.115

4

Nguyễn Đình Bàn

Phó Chi cục trưởng

0912.510.091