Bạn đang ở đây

Yên Bái tăng cường thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 trong năm 2023

15/02/2023 08:43:24

 Ngày 13/2/2023, UBND tỉnh Yên Bái có Công văn số 353 về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ của Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06) trong năm 2023.

Đề án 06 của Chính phủ đã cắt giảm giấy tờ, thuận tiện và giảm chi phí cho người dân.

Đề án 06 của Chính phủ đã cắt giảm giấy tờ, thuận tiện và giảm chi phí cho người dân.

Trước đó, ngày 08/02/2023, Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử tỉnh Yên Bái (Tổ công tác Đề án 06 tỉnh) có Thông báo số 229 về kết quả kiểm tra, khảo sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 104 ngày 21/12/2022 của Chính phủ và các phương thức sử dụng thông tin về cư trú phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022. 

UBND tỉnh giao: Công an tỉnh (Cơ quan Thường trực Tổ công tác Đề án 06 tỉnh Yên Bái) chủ trì, phối hợp với các ngành thành viên Tổ công tác Đề án 06 tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 104 của Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến để người dân biết và thực hiện. 

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, nâng cấp hệ thống đường truyền Cổng Dịch vụ công, đảm bảo kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông suốt, tránh bị nghẽn mạng và làm ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức. 

Đồng thời, chỉ đạo các bộ phận tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, các tổ chức hành nghề công chứng thuộc quyền quản lý thường xuyên quán triệt, hướng dẫn cho công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; trong đó đặc biệt lưu ý nội dung quy định tại Điều 14, Nghị định số 104/2022/NĐ-CP về khai thác, sử dụng thông tin về cư trú để giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công…

Rà soát số công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã chưa biết hoặc chưa thành thạo cách kiểm tra danh tính số của công dân bằng tài khoản dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để kịp thời bố trí thời gian phù hợp hướng dẫn, tập huấn, đảm bảo 100% công chức, viên chức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành thạo thao tác kiểm tra danh tính số của công dân và hướng dẫn được công dân tra cứu, khai thác thông tin cá nhân của mình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để ghi nhận, lưu trữ thông tin về cư trú trong hồ sơ thủ tục hành chính…

Nguồn: Báo Yên Bái

Từ khóa: 

Tin liên quan