Bạn đang ở đây

UBND tỉnh Yên Bái yêu cầu tăng cường phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên

12/01/2023 08:29:46

Ngày 11/1, UBND tỉnh đã có Công văn số 86/UBND-NC yêu cầu tăng cường phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác phòng ngừa, nhất là công tác phòng ngừa nghiệp vụ. Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên; gắn tuyên truyền với việc lồng ghép các hoạt động ngoại khóa ở các trường học, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền. 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về phòng, chống các loại tội phạm xâm hại trẻ em tích hợp trong chương trình giảng dạy và các hoạt động ngoại khóa; tiến hành tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh, sinh viên trong nhà trường.

Thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, với chính quyền, các đoàn thể ở địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên đặc biệt là việc cảm hóa, giáo dục học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt ở địa bàn khu dân cư.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em bị xâm hại theo Luật Trẻ em; Tổ chức các hoạt động truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực, thay đổi thái độ, hành vi, phổ biến pháp luật liên quan đến quyền và bổn phận của trẻ em tại cộng đồng, trường học...

(Đính kèm Công văn số 86/UBND-NC)

Nguồn: Báo Yên Bái 

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan