Bạn đang ở đây

triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại phiên họp thứ bảy ngày 02/02/2024

10/03/2024 09:49:25

Thực hiện nội dung Công văn số 619/UBND-NC ngày 29/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Thông báo số 53/TB-VPCP ngày 15/02/2024 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ tại Phiên họp thứ bảy ngày 02/02/2024. Ngày 7/3/2024, Sở Công Thương ban hành Công văn số 479/SCT-VP về việc triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ tại phiên họp thứ bảy ngày 02/02/2024

(Chi tiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan