Bạn đang ở đây

Triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/02/2023 08:10:00

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch triển khai theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Các hoạt động theo dõi THTHPL gồm: Xây dựng danh mục các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; Tổ chức thu thập, xử lý thông tin về THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; Kiểm tra THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành; Điều tra, khảo sát THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành…

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

Các sở: Tài chính, Công Thương, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh và một số cơ quan, tổ chức khác liên quan phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện theo dõi THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong phạm vi quản lý của địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch theo dõi THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 trên địa bàn địa phương. Phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện. Bố trí kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động theo dõi THTHPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 hiệu quả, đúng pháp luật.

Nguồn: Cổng TTĐT Yên Bái

Tin liên quan