Bạn đang ở đây

Đẩy mạnh thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

09/03/2023 08:39:53

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”.

          Để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh Sơn La, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 04/8/2022 về triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố phổ biến, quán triệt sâu rộng nội dung của Đề án đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

          Sở Công Thương Yên Bái căn cứ Kế hoạch của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn liên quan đồng thời căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn tại cơ quan, đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 1686/KH-SCT ngày 05/8/2022 của Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và tổ chức triển khai kịp thời, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp quy định tại Quyết định số 407/QĐ-TTg nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn toàn tỉnh.

          Căn cứ Công văn số 218/CV-HĐPH ngày 01/3/2023 của Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Yên Bái về việc thực hiện truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), Sở Công Thương đã ban hành Công văn số 508/SCT-VP ngày 07/3/2023 đề nghị các phòng, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau:

          1. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch số 1686/KH-SCT ngày 05/8/2022 của Sở Công Thương triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”

          2. Đối với các phòng chuyên môn được giao xây dựng dự thảo VBQPPL:

          a) Căn cứ phân cấp ban hành văn bản QPPL, tình hình thực tiễn của địa phương, Kế hoạch tổ chức các kỳ họp của Hội đồng nhân dân và văn bản giao xây dựng dự thảo văn bản QPPL, đơn vị được giao chủ trì soạn thảo văn bản QPPL chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan bảo đảm các biện pháp an ninh, an toàn thông tin trong quá trình thực hiện truyền thông dự thảo chính sách; tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội để sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo VBQPPL.

          b) Căn cứ Kế hoạch số 1686/KH-SCT ngày 05/8/2022 của Sở Công Thương chủ động, kịp thời xây dựng tài liệu, nội dung truyền thông dự thảo chính sách bảo đảm đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, hình thức phong phú, sinh động gửi về Văn phòng để đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở và cung cấp cho các cơ quan thông tin, báo chí phục vụ hoạt động truyền thông dự thảo chính sách.

          3. Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí của địa phương, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan lựa chọn hình thức tổ chức truyền thông dự thảo chính sách như: Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, phỏng vấn, đối thoại trực tiếp, trực tuyến, họp báo, tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, niêm yết tại bảng tin v.v..

 

Nguồn: Văn phòng sở