Bạn đang ở đây

Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-202

11/08/2022 08:48:39

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 04/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027” trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhằm kịp thời, có chất lượng, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) giai đoạn 2022-2027” tại Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm nâng cao nhận thức của các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về công tác xây dựng hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật; bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng pháp luật với công tác tổ chức thi hành pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Có file đính kèm.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan