Bạn đang ở đây

Yên Bái ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023

17/01/2023 09:31:18

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh quản lý, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước; triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả công tác pháp chế năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2023.

Theo kế hoạch, trong năm 2023, UBND tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị định số 55/2011/NĐ-CP và các văn bản có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Quan tâm kiện toàn tổ chức pháp chế và tập huấn nghiệp vụ pháp chế. Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động pháp chế tại các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh…

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp làm đầu mối giúp UBND tỉnh quản lý về công tác pháp chế ở địa phương. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được giao; theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp về tình hình triển khai, thực hiện công tác pháp chế trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức pháp chế; tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đào tạo, quản lý và sử dụng nguồn nhân lực làm công tác pháp chế.

Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh ban hành kế hoạch công tác pháp chế năm 2023 và tổ chức triển khai có hiệu quả tại cơ quan, đơn vị mình; tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch đảm bảo thời gian, tiến độ và chất lượng; tiếp tục kiện toàn tổ chức pháp chế, bố trí cán bộ pháp chế bảo đảm điều kiện, tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác pháp chế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh quản lý tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác pháp chế tại đơn vị mình; nâng cao năng lực đội ngũ nhân viên pháp chế tại doanh nghiệp, bảo đảm những điều kiện cần thiết cho công tác pháp chế hoạt động hiệu quả.

 Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

 

Tài liệu đính kèm: