Bạn đang ở đây

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND về Mức thu lệ phí cư trú, Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái

29/07/2022 15:19:55

Nghị quyết số 18/2022/NQ-HĐND ngày 06/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều 3 Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 04 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh.

          Theo Nghị quyết, Mức thu lệ phí đăng ký cư trú (đối với hoạt động do cơ quan địa phương thực hiện) mới như sau:

Đơn vị tính: Đồng/lần

TT

Nội dung

Mức thu lệ phí đối với

Phường

1

Đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú cho cả hộ hoặc một người

15.000

10.000

2

Gia hạn tạm trú

10.000

5.000

3

Tách hộ

15.000

10.000

4

Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

10.000

5.000

5

Xác nhận thông tin về cư trú

10.000

5.000

(Chi tiết xem tại Nghị quyết đính kèm)

 

Đối với Lệ phí hộ tịch được miễn phí trong những trường hợp sau:

- Đăng ký hộ tịch cho: Trẻ em (Người dưới 16 tuổi); người thuộc hộ nghèo; người cao tuổi (công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên); người khuyết tật; người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; bố, mẹ, vợ (hoặc chồng) của liệt sỹ; con dưới 18 tuổi của liệt sỹ, con dưới 18 tuổi của thương binh; đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;

- Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nưới.

Về Mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái (đối với cấp giấy phép do cơ quan địa phương thực hiện) sửa đổi, bổ sung như sau:

Đơn vị tính: Đồng/ giấy phép

TT

Nội dung

Mức thu

1

Lệ phí cấp lần đầu giấy phép lao động

600.000

2

Lệ phí cấp lại giấy phép lao động

450.000

3

Lệ phí gia hạn giấy phép lao động

450.000

(Chi tiết xem tại Nghị quyết đính kèm)

 

Sở Công Thương thông tin đến các tổ chức, đơn vị, cá nhân trên địa bàn tỉnh để biết và triển khai thực hiện.

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan