Bạn đang ở đây

KHỐI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN KINH TẾ-KỸ THUẬT TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG NĂM 2023, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2024

15/01/2024 17:16:45

Ngày 12 tháng 01 năm 2024, Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Yên Bái có 8 thành viên, gồm các Sở, Ban, ngành: Sở Khoa học và Công nghệ (Trưởng Khối thi đua năm 2023), Sở Tài nguyên và Môi trường (Phó trưởng Khối năm 2023), Sở Giao thông vận tải (Phó trưởng Khối năm 2023), Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp, đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. 

Trong năm 2023, các đơn vị trong Khối thi đua bước vào thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế của đất nước và của tỉnh phải đối mặt với tình hình suy thoái kinh tế, thêm vào đó hậu quả của đại dịch Covid-19 còn tiếp tục kéo dài; thị trường bất động sản trầm lắng, dẫn tới thu ngân sách trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là nguồn thu từ tiền sử dụng đất; thời tiết khô hạn trên diện rộng, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp điện năng cho phát triển kinh tế- xã hội và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; năng lực cạnh tranh nền kinh tế còn thấp, doanh nghiệp quy mô nhỏ, năng suất lao động chưa cao; cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina, tình hình căng thẳng trên biển Đông.... ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, tiến độ thực hiện các dự án và đời sống của nhân dân, tác động tiêu cực đến sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và xuất khẩu của một số ngành hàng, doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các Bộ ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao; sự đoàn kết, hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị trong Khối đã tạo ra động lực và khí thế thi đua sôi nổi trong từng đơn vị.

Thực hiện lời dậy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Công việc hàng ngày chính là nền tảng của thi đua, thi đua phải làm thế nào để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua, do vậy mục tiêu thi đua phải luôn gắn liền với công việc hàng ngày”.

Nhận thức rõ vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng là một nội dung quan trọng của công tác Đảng, công tác chính trị. Năm 2023, Khối thi đua đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Khối  thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật chung sức, đồng lòng, quyết liệt, sáng tạo, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả. Ngay từ đầu năm với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, Khối thi đua đã thực hiện ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối, các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao.

Các thành viên trong Khối thi đua thực hiện tốt công tác thi đua theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; đồng thời triển khai kịp thời việc phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua; đăng ký thi đua, cụ thể hóa nội dung tiêu chuẩn 2; các đơn vị thành viên trong Khối thi đua luôn nhiệt tình hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, cụ thể như: Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2023, Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; tiếp tục thực hiện các Phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phát động (Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua “chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025; Phong trào thi đua “Đẩy mạnh kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh Yên Bái” giai đoạn 2023-2030; Phong trào thi đua đặc biệt “Kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2023)…

Khối thi đua đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2024 như: Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, có thái độ ứng xử văn minh, có văn hóa trong giao tiếp với đồng nghiệp và khách đến giao dịch công tác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính phục vụ tốt công tác thu hút đầu tư của tỉnh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời phát hiện và có kế hoạch bồi dưỡng nhân rộng khen thưởng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác. Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các lĩnh vực được phân công phụ trách, đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao. Coi đây là tiêu chí chủ yếu để chấm điểm thi đua của từng cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là có  kế hoạch, giải pháp cụ thể, quyết liệt để thực hiện hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong Chương trình hành động số 188-CTr/TU ngày 25/11/2023 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 (tổng số nhiệm vụ được giao của các đơn vị trong Khối thi đua là 43 nhiệm vụ) với phương châm “Chủ động, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, tăng tốc, hiệu quả”. Coi đây là tiêu chí quan trọng để chấm điểm thi đua của từng cơ quan, đơn vị.

Khối đã bầu Sở Tài nguyên và Môi trường - Trưởng Khối thi đua năm 2024, Sở Giao thông vận tải - Phó trưởng Khối thường trực năm 2024, Sở Công Thương - Phó trưởng Khối năm 2024.

Các đồng chí đại diện Lãnh đạo các Sở, Ngành trong Khối đã ký giao ước thi đua năm 2024

 

Nguồn: Văn phòng Sở

 

 

Tin liên quan