Bạn đang ở đây

Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022 - 2023

16/03/2023 09:41:12

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực tuyên truyền tham gia hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư năm 2022 - 2023.

 

Theo thể lệ giải, tác phẩm tham dự cần tập trung phổ biến, tuyên truyền kết quả tổ chức, triển khai thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phát hiện, đấu tranh, lên án những hiện tượng, hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; đấu tranh, lên án các biểu hiện bè phái, cục bộ địa phương và lợi ích nhóm, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Phản ánh công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng cả khu vực ngoài Nhà nước; xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Phản ánh vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế giám sát của Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Đồng thời, phát hiện, giới thiệu, tuyên truyền những điển hình tiên tiến, những kinh nghiệm hay, những thành tựu, kết quả, cách làm có hiệu quả của các cơ quan Trung ương, địa phương, cơ sở trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Ghi nhận, biểu dương, cổ vũ các gương đấu tranh với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Phản ánh những khó khăn, thách thức và định hướng của công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, mở rộng dân chủ, công khai, minh bạch. Phát hiện, phản ánh những chủ trương, chính sách và quy định hiện hành còn chưa đầy đủ, chưa phù hợp, dễ phát sinh các hành vi tham nhũng, tiêu cực để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội, sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật nhằm ngăn chặn hiệu quả hơn nữa các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Tác phẩm tham dự giải là các tác phẩm được các cơ quan thông tấn báo chí trong nước sử dụng kể từ ngày 13/11/2021 đến 31/8/2023. Không nhận các tác phẩm đã đoạt giải báo chí quốc gia; những tác phẩm đã được trao thưởng ở các giải báo chí Trung ương và địa phương được quyền tham dự giải nhưng phải ghi rõ mức giải đã đoạt, thông tin về đơn vị, thời gian tổ chức giải. Tác phẩm tham dự giải phải được thể hiện bằng tiếng Việt.

Các loại hình báo chí tham dự giải bao gồm: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Thời gian tiếp nhận bài từ ngày phát động đến ngày 31/8/2023 (tính theo dấu bưu điện).

Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải đặc biệt, A, B, C và khuyến khích cho các loại hình báo chí, trong đó giải đặc biệt trị giá 100 triệu đồng.

Chi tiết thể lệ giải xem  tại file đính kèm ./.

Nguồn: Văn phòng sở

Tài liệu đính kèm: