Bạn đang ở đây

Ap dụng thực hiện một số quy định của Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ

05/07/2024 18:16:49

              Ngày 01 tháng 7 năm 2024 Sở Công Thương ban hành văn bản số 1604/SCT-VP về việc áp dụng thực hiện một số quy định của Nghị định số 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ.

Về đánh giá tác động của chính sách và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách

a) Đánh giá tác động của chính sách

Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 của Nghị định số 154/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 6. Đánh giá tác động của chính sách

Đánh giá tác động của chính sách theo các nội dung sau:

1. Tác động đối với hệ thống pháp luật được đánh giá trên cơ sở phân tích về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống pháp luật; tính tương thích với các điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

2. Tác động về kinh tế - xã hội được đánh giá trên cơ sở phân tích chi phí, lợi ích, tác động tích cực, tiêu cực về một hoặc một số nội dung liên quan đến sản xuất, kinh doanh; việc làm, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường; quốc phòng, an ninh; các vấn đề khác có liên quan đến kinh tế - xã hội.

3. Tác động về giới (nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích về cơ hội, điều kiện, năng lực thực hiện và thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới.

4. Tác động của thủ tục hành chính (nếu có) được đánh giá trên cơ sở phân tích về sự cần thiết, tính hợp lý và chi phí tuân thủ của thủ tục hành chính để thực hiện chính sách.”.

b) Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách

Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 59/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP như sau:

“Điều 7. Xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách

1. Báo cáo đánh giá tác động của chính sách được thực hiện theo Mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Nghị định này.

2. Tác động của chính sách được đánh giá theo phương pháp định lượng, phương pháp định tính. Ưu tiên sử dụng phương pháp định lượng. Trường hợp không thể áp dụng phương pháp định lượng thì trong báo cáo đánh giá tác động của chính sách phải nêu rõ lý do”.

Theo quy định như viện dẫn trên thì:

(1) Việc đánh giá tác động của chính sách theo các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 59/2024/NĐ-CP đã cụ thể, rõ ràng, hợp lý hơn về yêu cầu đánh giá tác động của chính sách; đơn giản hóa phương pháp đánh giá tác động của chính sách để tăng cường tính chủ động của cơ quan lập đề nghị xây dựng nghị quyết; bãi bỏ một số quy định về đánh giá tác động chính sách không khả thi hoặc đã được quy định trong Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

(2) Việc xây dựng báo cáo đánh giá tác động của chính sách được đánh giá theo phương pháp định lượng, phương pháp định tính. Ưu tiên sử dụng phương pháp định lượng. Trường hợp không thể áp dụng phương pháp định lượng thì trong báo cáo đánh giá tác động của chính sách phải nêu rõ lý do.

(3) Việc xây dựng Báo cáo tác động của chính sách (Mẫu số 01: Báo cáo tác động của chính sách của Phụ lục III kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP): Do cơ quan, tổ chức chủ trì xây dựng báo cáo thực hiện; người ký báo cáo là Thủ trưởng cơ quan chủ trì xây dụng báo cáo (Có mẫu báo cáo gửi kèm. Lưu ý: phần ghi chú của Mẫu số 01).

Về sử dụng Mẫu số 02: Tờ trình đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Mẫu số 02 chỉ áp dụng trong trường hợp đề nghị xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật “4. Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.”

(Có mẫu tờ trình kèm theo)

(Chi thiết theo file đính kèm)

Nguồn: Văn phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan