Bạn đang ở đây

Triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

19/06/2023 17:03:29

SCT-Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 24/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ, quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 131/KH-UBND). Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

Mục đích

Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) gắn với số hoá và sử dụng kết quả số hoá hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC nhằm nâng cao chất lượng phục vụ, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số và chính quyền số.

Nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong việc tiếp cận và khai thác hồ sơ TTHC, kết quả giải quyết TTHC điện tử của Sở Công Thương.

Triển khai thống nhất, khoa học các nhiệm vụ liên quan đến việc thực hiện TTHC trên môi trường điện tử, tạo bước thay đổi trong quy trình xử lý, giải quyết công việc của lãnh đạo, cán bộ, công chức của Sở với sự hỗ trợ hiệu quả của các ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời tạo thói quen cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, sản phẩm dự kiến hoàn thành và trách nhiệm của cơ quan trong triển khai về một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử.

Nội dung và thời gian thực hiện

Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của cơ quan, đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ trong việc triển khai thực hiện số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận một cửa; kết nối, chia sẻ kết quả số hoá giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình TTHC để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; chuẩn hoá mẫu đơn, tờ khai, thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác cho từng TTHC.

Rà soát, đối chiếu và hạch toán giao dịch thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; hoàn trả đối với các khoản thu phí, lệ phí TTHC.

(Có Phụ lục các nhiệm vụ và thời gian thực hiện chi tiết kèm theo file)

 

 

Nguồn: Văn Phòng Sở

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan