Bạn đang ở đây

Thông tin chung

08/17/2020 - 16:47
Do ảnh hưởng của dịch bệnh và các quy định về quản lý biên giới, quản lý thương mại biên giới của...
08/13/2020 - 20:09
YênBái - Hôm nay- 13/8, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã ký Công văn hỏa tốc số 2384/UBND-VX yêu...
08/12/2020 - 16:10
Thực hiện Kế hoạch số 170-KH/TU ngày 01/2/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện mục tiêu giảm...
08/11/2020 - 15:54
Thực hiện Chương trình Cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt...
08/11/2020 - 15:50
Trên cơ sở Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và...
08/11/2020 - 10:48
Bộ Công Thương vừa ra Quyết định số 2074/QĐ-BCT ngày 5/8/2020 ban hành Chương trình hành động thực...
08/11/2020 - 07:54
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1201/QĐ-TTg ngày 6/8/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch...
08/10/2020 - 09:49
Thực hiện Công văn số 2276/UBND-VX ngày 04/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc triển...
08/10/2020 - 08:59
Để tiếp tục triển khai hoạt động Xúc tiến thương mại năm 2020 của tỉnh Yên Bái nhằm hỗ trợ cho các...
08/08/2020 - 21:34
Căn cứ công văn số 2339/UBND-VX ngày 08/8/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc yêu cầu tạm...
08/08/2020 - 20:29
YênBái - Tạm dừng tổ chức các sự kiện, hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí tập trung...
08/07/2020 - 10:47
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Yên Bái tại Công văn số 2284/UBND-VX ngày 04/8/2020 về việc...