Bạn đang ở đây

Yên Bái yêu cầu tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh

17/01/2023 09:37:19

Ngày 12/01, UBND tỉnh Yên Bái ban hành văn bản số 109/UBND-NLN về việc tăng cường quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh.

Lò đốt chất thải rắn sinh hoạt cụm xã Đông Cuông, huyện Văn Yên được đầu tư và đi vào hoạt động vào cuối năm 2022 (ảnh minh họa – nguồn Báo TN&MT)

Để bảo đảm thực hiện nghiêm quy định của Luật Bảo vệ môi trường, UBND tỉnh Yên Bái giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương chủ động, thường xuyên tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định vị trí, ranh giới, diện tích và hoạt động của các điểm đổ chất thải rắn theo đề nghị của UBND cấp huyện sau khi Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt; thẩm định nội dung về quản lý chất thải rắn trong hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền; chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện nghiêm công tác quản lý chất thải rắn theo quy định trong quá trình thực hiện các dự án phát triển quỹ đất do đơn vị làm chủ đầu tư. 

Các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan theo trách nhiệm được giao thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý chất thải rắn trong phạm vi lĩnh vực, đối tượng quản lý của cơ quan, ngành, địa phương; tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động làm phát sinh chất thải rắn; hoạt động thu gom, phân loại, lưu giữ, tái sử dụng, vận chuyển, xử lý chất thải rắn; xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Cổng TTĐT tỉnh Yên Bái

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan