Bạn đang ở đây

Tuyên truyền, phổ biến Nghị định, Thông tư về hóa chất

13/12/2022 08:53:44

Ngày 18 tháng 10 năm 2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2022/NĐ-CP Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất có hiệu lực từ ngày 22/12/2022. Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 17/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Bộ Công Thương sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 32/2017/TT_BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

 Để hoạt động hóa chất trong thời gian tới đảm bảo an toàn và hiệu quả, ngày 12 tháng 12 năm 2022 Sở Công Thương ban hành công văn số 2939/SCT-KTATMT về việc tuyên truyền, phổ biến Nghị định, Thông tư về hóa chất. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở tập trung nghiên cứu các nội dung quy định tại Nghị định số 82/2022/NĐ-CP, Thông tư số 17/2022/TT-BCT nêu trên và đảm bảo tuyệt đối an toàn trong hoạt động hóa chất theo quy định của pháp luật.

Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở hoạt động hóa chất nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

(kèm theo Công văn số 2939/SCT-KTATMT)

Nguồn: Phòng KTATMT

Tài liệu đính kèm: 

Tin liên quan