Bạn đang ở đây

Tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch hội nhập quốc tế năm 2023

27/04/2023 17:57:19

          UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về hội nhập quốc tế năm 2023 nhằm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; quán triệt đầy đủ và sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương về quan điểm, mục tiêu, các hoạt động của chương trình hành động về hội nhập quốc tế của tỉnh; xác định rõ nhiệm vụ, phân công trách nhiệm cụ thể để phối hợp chặt chẽ trong chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện đạt hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Hội đàm giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) về hợp tác và phát triển.

          Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Xác định đây là một động lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững, góp phần huy động các nguồn lực từ bên ngoài và bên trong, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường tiềm lực, sức cạnh tranh và năng lực thích ứng của nền kinh tế, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả.

          Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đường lối đối ngoại, hội nhập quốc tế. Tăng cường truyền thông, thông tin về ý nghĩa, hiệu quả của các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, làm rõ vai trò của hội nhập quốc tế với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          Tiếp tục truyền thông có trọng tâm về nội dung các hiệp định thương mại tự do (FTA); đa dạng hóa các hình thức, kênh thông tin phù hợp để phổ biến sâu rộng cho các cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp, doanh nghiệp và nhân dân về các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

          Tiếp tục triển khai, thực hiện các kế hoạch, văn bản chỉ đạo có liên quan về đối ngoại, hội nhập quốc tế và ngoại giao kinh tế của Trung ương, Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành.

          Tiếp tục mở rộng, thúc đẩy quan hệ hợp tác với các địa phương và các đối tác nước ngoài đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả qua việc triển khai cụ thể hóa các thỏa thuận, cam kết đã ký; chủ động, tích cực tạo lập, hoàn thiện các khuôn khổ hợp tác, gắn kết chặt chẽ quan hệ đối ngoại với hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hoá, giáo dục và khoa học - công nghệ...

          Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế, giữa hội nhập kinh tế với hội nhập văn hoá, quốc phòng - an ninh; giữa hợp tác song phương và đa phương; giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp trong triển khai hội nhập quốc tế.

          Tăng cường theo dõi, nắm chắc, cập nhật kịp thời, hiệu quả thông tin, tình hình kinh tế thế giới; nâng cao năng lực dự báo, tham mưu thực thi và tận dụng hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), chủ động xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình thực hiện các cam kết, giảm thiểu tối đa thiệt hại, giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

          Rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong các lĩnh vực phụ trách, đảm bảo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phù hợp với cam kết của các FTA. Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các cam kết về hội nhập kinh tế quốc tế; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong tỉnh, tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và cạnh tranh lành mạnh.

          Tận dụng cơ hội, lợi thế từ Hiệp định thương mại và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tiếp tục đa dạng hoá thị trường, đối tác, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác; chủ động, tích cực tham gia và củng cố vững chắc vị trí các sản phẩm tiêu biểu có thế mạnh của tỉnh trong chuỗi cung ứng toàn cầu trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững.

          Kết hợp vốn, công nghệ, kiến thức quản lý để phát triển doanh nghiệp và sản phẩm; thúc đẩy liên kết, hợp tác liên ngành, đa ngành và đa phương, bền vững, nhằm phát huy lợi thế cạnh tranh của tỉnh.

Nguồn: CTTĐT Yên Bái

Tin liên quan