Bạn đang ở đây

Mù Cang Chải tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh

07/04/2022 14:11:39

UBND huyện Mù Cang Chải ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 tỉnh Yên Bái.

Mù Cang Chải tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ trọng tâm là đơn giản hóa rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính

Năm 2022, huyện Mù Cang Chải phấn đấu cải thiện điểm số năng lực cạnh tranh (PCI) của huyện, nâng vị trí xếp hạng năng lực cạnh tranh năm 2022 tăng thêm một bậc so với năm 2021; đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện, đồng bộ trọng tâm là đơn giản hóa rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng, thuế... Tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với công tác kiểm tra, giám sát và quản lý nhà nước chặt chẽ, hiệu quả.

Tích cực, chủ động thu hút đầu tư, ưu tiên các doanh nghiệp, nhà đầu tư có tiềm lực về vốn, quản trị tiên tiến, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Rà soát tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. Phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp, sáng tạo và chuyển đổi số. Trong năm 2022 phấn đấu thành lập mới 8 doanh nghiệp, 5 Hợp tác xã và 110 tổ hợp tác.

Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Duy trì triển khai dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4 liên thông từ huyện đến xã tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận thực hiện. Triển khai các biện pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử.

Để đạt được mục tiêu đề ra trong năm 2022, UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện quyết liệt, linh hoạt các biện pháp phòng, chống dịch theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Chú trọng hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh khắc phục các tác động tiêu cực của dịch lệnh Covid-19; khôi phục và phát triển kinh tế trong trạng thái “bình thường mới" bảo đảm hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng.

Các cơ quan, ban, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch hành động của đơn vi, trong đó xác định mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp trong việc cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nghiêm túc triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch hành động số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 của UBND tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ của Huyện ủy, UBND huyện.

Thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược và 4 chương trình trọng điểm trong Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của huyện. Thúc đẩy khởi nghiệp, phải triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Đẩy mạnh rà soát cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế... nhằm tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với công tác kiểm tra giám sát và quản lý của nhà nước chặt chẽ, hiệu quả, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; nghiêm cấm các hành vi gây phiền hà nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ động triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển các thành phần kinh tế trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, ứng dựng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất, kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và thực hiện chuyển đổi số. Thực hiện có hiệu quả “Ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp”, thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo thuận lợi cho thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh, chính quyền điện tử.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt; phát triển các hình thức thanh toán hiện đại, đẩy mạnh thanh toán qua hệ thống ngân hàng đối với dịch vụ công, thuế, điện, nước, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội, phát triển mạnh thương mại điện tử, kết hợp với các loại hình thương mại truyền thông; khuyến khích phát triển các mô hình kinh doanh số, thương mại điện tử.

Tập trung chỉ đạo thực hiện các kế hoạch trung hạn, kế hoạch 5 năm với mục tiêu, lộ trình rõ ràng để tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu có tính chất nền tảng nhưng khó cải thiện trong thời gian ngắn như bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nghèo đa chiều đồng thời thực hiện các giải pháp truyền thông nâng cao nhận thức toàn xã hội về nội dung và ý nghĩa của phát triển bền vững. Khuyến khích doanh nghiệp cơ cấu lại sản xuất, kinh doanh, chú trọng các yếu tố bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, tạo cơ hội việc làm cho nhóm đối tượng sẽ bị tổn thương.

Tiếp tục rà soát, bãi bỏ, đơn giản hóa các quy định về điều kiện kinh doanh; đảm bảo thực thi đúng, đầy đủ những cải cách về điều kiện kinh doanh đã thực hiện trong năm 2020, trong đó, đảm bảo thực thi đầy đủ điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, không còn phù hợp, những nội dung đã đựợc đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điền kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật.

Đổi mới nâng cao hiệu qủa hoạt động của Bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã. Đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính; duy trì triển khai 100% dịch vụ công đủ điều kiện trực tuyến mức độ 4 liên thông từ huyện đến xã.

Tiếp tục rà soát các vướng mắc, bất cập trong các văn bàn quy phạm pháp luật hiện hành để kịp thời tháo gỡ theo hướng các chính sách hướng đến người dân và doanh nghiệp, kịp thời đề xuất phướng án tháo gỡ, xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động của doanh nghiệp, nhà đầu tư để tránh chồng chéo, trùng lắp, đảm báo khách quan, công khai, không gây cản trở hoạt động của doanh nghiệp.

Nguồn: Cổng TTĐT

Tin liên quan