Bạn đang ở đây

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 11 NĂM 2022

23/11/2022 10:53:26

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI

DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 11 NĂM 2022

 

TT

TÊN TỔ CHỨC,

CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất

rượu thủ công -

Tạ Xuân Hiệp

Rượu trắng

 

Bản Nà Dề Thàng, xã Khao Mang huyện Mù Cang Chải, Tỉnh Yên Bái

 

18/11/2022

 

Nguồn: Phòng CN-ĐN

 

Tin liên quan