Bạn đang ở đây

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 05 NĂM 2022

23/05/2022 15:31:37

BẢNG THÔNG TIN ĐĂNG TẢI DANH SÁCH CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM THÁNG 05 NĂM 2022

TT

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

SẢN PHẨM

ĐỊA CHỈ

NGÀY NHẬN HỒ SƠ

1

Cơ sở sản xuất rượu thủ công - Đặng Ngọc Luân

Rượu trắng

T4, Phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái,

tỉnh Yên Bái.

11/05/2022

 

Nguồn: Phòng CN&ĐN

Tin liên quan