Bạn đang ở đây

Văn bản chỉ đạo, điều hành

16/05/2023 - 09:08
Bổ sung thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp
19/04/2023 - 14:27
Thông tin, tuyên truyền và tham gia Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX
31/03/2023 - 16:27
Cắt giảm quy định kinh doanh, đơn giản hóa TTHC nội bộ - Sở Công Thương Yên Bái
31/03/2023 - 16:08
Quyết định số 424 về công bố TTHC nội bộ của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, UBND các huyện...
20/03/2023 - 14:49
Tăng cường công tác đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái
09/03/2023 - 16:40
Kế hoạch tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
14/12/2022 - 08:28
CTTĐT - UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 2524/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá,...
17/11/2022 - 17:35
Thực hiện Kế hoạch số 226/KH-UBND ngày 31/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về Thống kê, rà...
25/11/2021 - 09:37
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Quyết định số 2494/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xác định...
16/07/2021 - 08:14
Thực hiện Kế hoạch số149/KH-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định...
29/06/2021 - 09:51
YênBái - Không có nhiều tiềm năng thế mạnh và quá nhiều lợi thế so sánh, nhưng với sự tiên phong,...
19/03/2021 - 13:42
Thực hiện Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 04/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban...