Bạn đang ở đây

Bộ Công Thương cấp giấy phép xuất nhập khẩu các chất HFC đến hết ngày 31/12/2023

17/04/2023 08:44:40

Bộ Công Thương triển khai cấp giấy phép xuất nhập khẩu các chất HFC cho thương nhân theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BCT đến hết ngày 31/12/2023.

Ngày 08 tháng 4 năm 2023, Chính phủ đã có Nghị quyết số 50/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2023.

Theo đó, Chính phủ đã thống nhất với đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương về việc tiếp tục thực hiện quản lý xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn.

Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ, Bộ Công Thương triển khai cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC cho thương nhân theo quy định tại Thông tư số 05/2020/TT-BCT cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2024, đề nghị các thương nhân thực hiện theo quy định tại Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương đã có văn bản số 222/XNK-TLH ngày 13 tháng 4 năm 2023 gửi thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC để biết và thực hiện.

Theo Nghị định số 06/2022/NĐ-CP Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, tổ chức có hoạt động sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu chất được kiểm soát và thiết bị, sản phẩm có chứa hoặc sản xuất từ chất được kiểm soát, tổ chức sở hữu thiết bị có chứa các chất được kiểm soát và tổ chức thực hiện dịch vụ thu gom, tái chế, tái sử dụng và xử lý chất được kiểm soát quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định có trách nhiệm thực hiện thủ tục đăng ký lần đầu trước ngày 31/12/2022 và báo cáo về tình hình sử dụng chất được kiểm soát gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15/01 hằng năm. Trường hợp thay đổi thông tin đăng ký hoặc đăng ký hạn ngạch sản xuất, nhập khẩu, tổ chức cung cấp thông tin điều chỉnh, bổ sung trong báo cáo hằng năm.

Nguồn: Báo Công Thương

Tin liên quan