Bạn đang ở đây

UBND TỈNH YÊN BÁI SỞ CÔNG THƯƠNG Số: 2466/SCT-QLTM V/v xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Yên Bái, ngày 17 tháng 10 năm 2018

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Sau khi Phòng Quản Lý Thương Mại xem xét công văn số 1010/ĐKSCT-VCPYB  ngày 10 tháng 10 năm 2018 và thẩm định hồ sơ đăng ký thực hiện khuyến mại của Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc – Chi nhánh tại Yên Bái, Sở Công Thương xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại với nội dung sau:

          - Tên chương trình khuyến mại: Quà tặng thiên nga.

- Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại: Tất cả các sản phẩm, dịch vụ bán tại các gian hàng nằm trong hệ thống trung tâm thương mại Vincom Plaza Yên Bái (Không áp dụng đối với các sản phẩm bán tại siêu thị Vinmart).

- Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Dầu gội, sữa tắm Dove; dầu gội, dầu xả Sunsilk; thẻ VinID Gift Card trị giá 50.000 VNĐ.

- Thời gian khuyến mại: Từ 10h00’ đến 21h00’ ngày 19/10/2018 và ngày 20/10/2018.

- Địa bàn thực hiện khuyến mại: Tỉnh Yên Bái.

          - Hình thức khuyến mại: Bốc thăm trúng thưởng.

- Khách hàng của chương trình khuyến mại: Là khách hàng tham gia mua hàng hóa, dịch vụ có bán tại các gian hàng trong Vincom Plaza Yên Bái trong thời gian khuyến mại có hóa đơn thanh toán từ 500.000 VNĐ trở lên (Không bao gồm hóa đơn cộng gộp, hóa đơn mua hàng tại siêu thị Vinmart).

          - Tổng giá trị giải thưởng: 9.472.000 đồng (Bằng chữ: Chín triệu bốn trăm bảy hai nghìn đồng chẵn).

          Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc – Chi nhánh tại Yên Bái có trách nhiệm:

          - Thông báo công khai nội dung, thể lệ, thời gian khuyến mại và thực hiện đúng cam kết với khách hàng.

          - Báo cáo kết quả thực hiện khuyến mại về Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, bảo đảm việc lưu trữ và chịu trách nhiệm về các chứng từ, tài liệu liên quan đến báo cáo theo đúng quy định của pháp luật để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát;

- Việc thực hiện chương trình khuyến mại trên phải tuân thủ các quy định của pháp luật về hoạt động xúc tiến thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Nội dung thể lệ chương trình khuyến mại của Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc – Chi nhánh tại Yên Bái kèm theo./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLTM.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Trung Lân

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

(Kèm theo CV số: 2466/SCT-QLTM ngày 17  tháng 10  năm 2018 của Sở Công Thương Yên Bái về việc xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại)

1. Tên thương nhân thực hiện khuyến mại:  

Chi nhánh tại Yên Bái – Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc

Địa chỉ: Khu bán đảo công viên Yên Hòa, đường Thành Công và đường Tô Hiến Thành, phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái.

2. Tên chương trình khyến  mại: Quà tặng thiên nga.

3. Thời gian khuyến mại: Từ 10h00’ đến 21h00’ ngày 19/10/2018 và ngày 20/10/2018.

4. Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại: Tất cả các sản phẩm, dịch vụ bán tại các gian hàng nằm trong hệ thống trung tâm thương mại Vincom Plaza Yên Bái trừ các sản phẩm bán tại siêu thị Vinmart.

           5. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Dầu gội, sữa tắm Dove; dầu gội, dầu xả Sunsilk; thẻ VinID Gift Card trị giá 50.000 VNĐ.

6. Hình thức khuyến mại: Bốc thăm trúng thưởng.

7. Cơ cấu giải thưởng:

 

STT

Giải Thưởng

Trị giá giải thưởng (VNĐ)

Số Giải

Thành tiền (VNĐ)

1

Dầu gội, sữa tắm Dove

86.000

16

1.376.000

2

Dầu gội, dầu xả Sunsilk

64.000

64

4.096.000

3

Thẻ VinID Gift Card trị giá 50.000 VNĐ

50.000

80

4.000.000

 

Tổng cộng:

 

160

9.472.000

 

            - Tổng giá trị giải thưởng:  9.472.000đ

(Bằng chữ: Chín triệu bốn trăm bảy mươi hai nghìn  đồng chẵn).

- Giải thưởng không được qui đổi thành tiền mặt.

- Chi nhánh tại Yên Bái – Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc cam kết giá trị giải thưởng trên là chính xác, được xác định trên cơ sở các báo giá và hóa đơn đầu vào cho việc mua hoặc sản xuất các giải thưởng của Công ty.

8. Khách hàng của chương trình khuyến mại:

Là khách hàng tham gia mua hàng hóa, dịch vụ có bán tại các gian hàng trong Vincom Plaza Yên Bái trong thời gian khuyến mại có hóa đơn thanh toán từ 500.000 VNĐ trở lên (Không bao gồm hóa đơn cộng gộp, hóa đơn mua hàng tại siêu thị Vinmart).

9. Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:

9.1. Cách thức tham gia chương trình:

- Với mỗi hóa đơn từ 500.000 VNĐ tại các gian hàng trong TTTM Vincom Yên Bái được 01 lần tham gia bốc thăm trúng thưởng.

            Ví dụ: Với các gian hàng trong TTTM Vincom Yên Bái: Hóa đơn trị giá 500.000VNĐ đổi được 01 lượt bốc thăm. 05 hóa đơn trị giá trên 500.000VNĐ đổi 05 lượt bốc thăm. Hóa đơn trị giá 3.000.000VNĐ đổi 1 lượt bốc thăm. Khách hàng sẽ không được nhận lượt bốc thăm khi chương trình đã hết quà tặng phát hành trong ngày.

- Với mỗi hóa đơn mua sắm hợp lệ, khách hàng sẽ có cơ hội bốc thăm để nhận quà ngay tại quầy tổ chức chương trình.

- Nhân viên của Công ty sẽ đóng dấu “Đã tham gia chương trình” lên hoá đơn mua hàng để đảm bảo mỗi hoá đơn chỉ được tham dự chương trình 01 lần. Khách hàng cung cấp thông tin (Họ và tên, CMTND và SĐT) cho nhân viên và tiến hành bốc thăm luôn sau khi mua hàng.

- Khách hàng cần kiểm tra tính xác thực của thông tin một lần nữa và điều chỉnh ngay các sai sót nếu có. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm trong trường hợp cung cấp thông tin sai hoặc không kiểm tra tính chính xác thông tin.                                                    

9.2. Quy định về bằng chứng xác định trúng thưởng:

- Hóa đơn hợp lệ là hoá đơn trong ngày thuộc các gian hàng hợp lệ (có đóng dấu), trên đó thể hiện ngày xuất, tên gian hàng và giá trị mua hàng. Giá trị hoá đơn được tính dựa trên số tiền thực tế khách hàng chi trả, không áp dụng với các phần thanh toán bằng Voucher. Chương trình không áp dụng với hóa đơn mua hàng từ siêu thị VinMart. Giá trị hoá đơn phải đạt từ 500.000 VNĐ trở lên tại TTTM Vincom Yên Bái Không áp dụng với các hóa đơn cộng gộp hay tách nhỏ.

9.3. Quy định về cách thức xác định trúng thưởng:

- Khách hàng khi được công bố trúng giải thưởng phải xuất trình liên 2 phiếu bốc thăm trúng thưởng và các giấy tờ cá nhân hợp lệ sẽ được Công ty trao giải ngay.

- Địa điểm nhận thưởng ngay tại Chi nhánh tại Yên Bái – Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc địa chỉ: Khu bán đảo công viên Yên Hòa, đường thành công và đường Tô Hiến Thành, phường Nguyễn Thái Học – TP Yên Bái - Tỉnh Yên Bái.

10. Trách nhiệm thông báo:

- Chi nhánh tại Yên Bái – Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc thông báo đầy đủ chi tiết thể lệ của chương trình khuyến mại; cơ cấu, giá trị từng loại hàng hóa dùng làm giải thưởng tại cửa hàng. Chi nhánh tại Yên Bái – Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc thông báo kết quả bốc thăm trúng thưởng trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Sở Công thương  theo đúng quy định.

11. Các quy định khác:

 - Khách hàng trúng thưởng phải chịu hoàn toàn chi phí đi lại, ăn ở cho việc nhận thưởng của mình và thuế thu nhập không thường xuyên theo quy định của Pháp luật.

- Chi nhánh tại Yên Bái – Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc có thể sử dụng tên và hình ảnh của khách hàng trúng thưởng cho mục đích quảng cáo thương mại của công ty mà không phải chịu bất kỳ một khoản chi phí nào cho việc quảng cáo đó.

- Chi nhánh tại Yên Bái – Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc quản lý khâu in ấn, tính chính xác của bằng chứng xác định trúng thưởng và đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào lưu thông trong chương trình khuyến mại. Việc tổ chức chương trình khuyến mại phải đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan và công khai.

- Trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình khuyến mại Chi nhánh tại Yên Bái – Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc có trách nhiệm giải quyết trực tiếp, nếu không tiến hành thoả thuận được mọi vấn đề tranh chấp của 2 bên sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật.

- Chương trình khuyến mại không áp dụng cho nhân viên Chi nhánh tại Yên Bái – Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc, nhân viên các gian hàng tại TTTM. Đối với những giải thưởng không có người trúng thưởng, Chi nhánh tại Yên Bái – Công ty TNHH Vincom Retail Miền Bắc trích nộp 50% giá trị giải thưởng vào ngân sách nhà nước theo pháp luật hiện hành./.

Tin liên quan