Bạn đang ở đây

Tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025

Ngày 02/7/2020, Sở Công Thương đã có công văn số 1198/ SCT-VP về việc tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND, ngày 14/4/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 gửi các Sở, ban, ngành và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Công Thương đã sao gửi các sở, ngành và các đơn vị có liên quan nội dung Nghị quyết số 09/2020/NQ-HĐND ngày 14/4/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 – 2025 và Hướng dẫn số 02/HD-UBND ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết trên.

Các sở, ngành nghiên cứu để hướng dẫn cho các DNNVV trên địa bàn tỉnh về các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết; các Hiệp hội doanh nghiệp, các hội, các DNNVV nghiên cứu để xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền hỗ trợ doanh nghiệp đối với các nội dung đáp ứng đủ điều kiện hỗ trợ. 

Chi tiết có file đính kèm

Nguồn: Văn phòng Sở

Tin liên quan