Bạn đang ở đây

thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 2021

Công ước về các vùng Đất ngập nước (Công ước Ramsar, Iran 1971) là Điều ước quốc tế với sứ mệnh “bảo tồn và sử dụng khôn khéo các vùng đất ngập nước thông qua các hành động của địa phương, khu vực, quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới”với sự tham gia của 171 quốc gia thành viên, trong đó có Việt Nam.

Nhận thức được tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước và cuộc sống con người, triển khai các hoạt động hưởng ứng theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Công văn số 345/BCT-ATMT ngày 20/01/2021 về việc hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới 2021. Sở Công Thương đề nghị các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở thực hiện một số hoạt động sau:

1. Tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động về tầm quan trọng của các vùng đất ngập nước đối với tài nguyên nước, sự sống của con người, đa dạng sinh học và kêu gọi mọi người cùng cam kết bảo tồn, sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, dừng các hoạt động gây suy thoái các vùng đất ngập nước và phục hồi các vùng đất ngập nước bị suy thoái.

2. Tùy theo điều kiện cụ thể, tiến hành các hoạt động truyền thông phù hợp như phổ biến các tài liệu truyền thông, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm (khuyến khích trực tuyến) tại trụ sở làm việc và các địa điểm thích hợp về chủ đề Ngày Đát ngập nước Thế giới năm 2021. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường thông tin, tuyên truyền về các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

3. Lồng ghép nội dung về bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước, nguồn nước vào các chương trình, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển của đơn vị và địa phương.

Các tài liệu về chủ đề Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 và các hoạt động kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới trong năm 2021 của các quốc gia được đăng ký và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ước Ramsar: http://www.worldwetlandsday.org.

Đề nghị các phòng chuyên môn và đơn vị thuộc Sở tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2021 và gửi kết quả thực hiện về phòng Kỹ thuật an toàn – Môi trường trước ngày 23/02/2021 để tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương theo đúng nội dung và thời gian quy định./. Có file đính kém

Nguồn: Phòng KTATMT

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan