Bạn đang ở đây

KẾ HOẠCH: Triển khai thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn tỉnh Yên Bái