Bạn đang ở đây

Yên Bái: Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 lĩnh vực Công thương

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái tại Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/3/2020 về việc thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nhằm đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Công thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/3/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc đẩy mạnh các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 lĩnh vực Công thương.

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan