Bạn đang ở đây

Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu âu (EVFTA) trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Triển khai Quyết định số 1201/QĐ-TTg, ngày 06/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu âu (EVFTA);

Căn cứ Công văn số 2680/BCT-ĐB ngày 15/4/2020 của Bộ Công Thương về việc triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công thương tại công văn số 1523/SCT-VP ngày 17/8/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định EVFTA trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau: có file đính kèm.

Nguồn: Văn phòng Sở

 

Tài liệu nhúng: 

Tin liên quan