Bạn đang ở đây

Hỗ trợ tuyên truyền tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Hải Dương

Căn cứ Công văn số 10/CV-HHDN ngày 21/2/2021 của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hải Dương về việc kêu gọi tiêu thụ sản phẩm hàng hoá của tỉnh Hải Dương.

Ngày 03/3/2021 Sở Công Thương tỉnh Yên Bái có văn bản số 397/SCT-TTKC&XTTM về việc hỗ trợ tuyên truyền tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh Hải Dương.

 

Nguồn: TTKC&XTTM

Tin liên quan