Bạn đang ở đây

Phổ biến Giáo dục Pháp luật

04/07/2021 - 09:08
Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 11/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện một số...
03/19/2021 - 13:37
Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tổ chức thực...
03/08/2021 - 15:47
Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 13/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về công tác phổ...
02/25/2021 - 15:45
Thực Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Kế...
02/09/2021 - 08:39
Quy định về chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ; quy định mới về giao, cho thuê các thửa đất nhỏ...
01/13/2021 - 08:45
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...
01/13/2021 - 08:44
Năm 2020, Ngành tư pháp Yên Bái đã chỉ đạo, triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ các nhiệm vụ...
01/05/2021 - 09:38
UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật...
12/08/2020 - 14:40
Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác...
11/12/2020 - 08:32
Theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), ngày 9 tháng 11 hàng năm được xác...
10/26/2020 - 10:44
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1033/2020/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây...
10/15/2020 - 14:30
Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư...