Bạn đang ở đây

Công đoàn ngành

Ngày 16/10, tại hội trường Sở Công Thương tỉnh Yên Bái, Công đoàn ngành Công Thương Yên Bái đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động công đoàn 9 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2015.

Ngày 30/12/2012 Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở Doanh nghiệp tư nhân Hằng Hiển.

Việc thành lập công đoàn các khu công nghiệp sẽ tạo sinh lực mới, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn trong công tác tập hợp đoàn viên, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X của Đảng: "Xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa".